Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1

Przepisy definiujące

 

§ 1

 

1.      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Zespole  - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego,

2)      Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 162 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

3)      Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu,

4)      Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie  Rodziców  - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole,

5)      uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)      wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole,

7)      organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Powiat Tczewski,

8)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

2.      Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

Rozdział 2

Nazwa Zespołu i inne informacje

 

§ 2

 

1. Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego  w Tczewie jest

    zespołem szkół publicznych, w którego skład wchodzą:

 

1)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum kształcąca w zawodach:

a) mechanik pojazdów samochodowych

b) elektromechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania cyklu kształcenia 3 lata.

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 na podbudowie gimnazjum kształcąca w zawodach:

a) mechanik pojazdów samochodowych

b) elektromechanik pojazdów samochodowych

c) klasa wielozawodowa:

- ślusarz

- mechatronik

- elektromechanik

- operator obrabiarek skrawających

Czas trwania cyklu kształcenia 3 lata.

Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego.

Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;

3)      Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:

a) technik informatyk

b) technik elektryk

c) technik cyfrowych procesów graficznych

d) technik grafiki i poligrafii cyfrowej

e) technik pojazdów samochodowych

f) technik mechanik

g) technik mechatronik

        Czas trwania cyklu kształcenia 4 lata.

Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie Dyplomu Technika w danym zawodzie po zdaniu egzaminu na poszczególne kwalifikacje oraz uzyskanie Świadectwa Dojrzałości

Ukończenie Szkoły zakończone uzyskaniem Świadectwa Dojrzałości, umożliwia    kontynuację nauki  na Uczelniach Wyższych

2.   Zespół przewiduje możliwość wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.

3. Szkoła może realizować programy autorskie zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

4. Szkoła może organizować i realizować współpracę krajową i międzynarodową
z innymi szkołami, także w ramach programów europejskich.

5.   Siedziba Zespołu znajduje się w Tczewie, ul. Parkowa 1.

 

 

§ 3

 

1.    Ustalona nazwa Zespołu i szkół wchodzących w skład Zespołu powinna być używana  w pełnym brzmieniu Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: ZST.

 

§ 4

 

1. Nauczanie w Zespole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie  ramowych planów nauczania.

 

2. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane środki lokuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, na rachunku  Starostwa Powiatowego.

 

§ 5

 

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku nauki określają odrębne przepisy.

2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 

§ 6

 

1.     W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,
o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3.      W Zespole działają:  PCK, LOK, Samorząd Uczniowski. W Zespole funkcjonuje również sklepik szkolny.

4.      W Zespole działają też związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.
         Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 7

 

1.      Zespół  jest jednostką budżetową.

2.      W Zespole  mogą być tworzone środki specjalne.

3.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

 

§ 8

 

1.      Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

3.      Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 9

 

1. Zasady wydawania wzorów świadectw i innych druków szkolnych, sposób  

   dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te  

   czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 10

 

1. Zespół może pobierać opłaty za usługi i czynności administracyjne, jeżeli wynikają one z przepisów szczególnych lub z działalności prowadzonej w ramach środków specjalnych.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

  

§ 11

 

1.      Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2.      Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Szkoła w ramach posiadanych środków, możliwości i kompetencji realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie im  realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie im realizowania indywidualnych programów nauczania.

6. Szkoła prowadzi indywidualne nauczanie dla uczniów na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 12

 

1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą

    w sprawach wychowywania i kształcenia młodzieży.

2. Rodzic lub prawny opiekun powinien  poinformować szkołę do dnia 01.09 każdego 

    roku  o wszelkich przeciwwskazaniach do realizacji edukacji w ZST i zmianach  

    zaistniałych  w trakcie  trwania nauki.

a)      rodzic lub prawny opiekun powinien dostarczyć do dnia 01.09 dokumenty potwierdzające wszelkie dysfunkcje, choroby, zaburzenia i niepełnosprawności typu: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, zespół Aspergera, autyzm, ADHD, wady słuchu, wzroku i inne,

b)      jeśli w trakcie trwania nauki w ZST stwierdzi się u ucznia powyższe dysfunkcje, choroby , zaburzenia niepełnosprawności, rodzic lub prawny opiekun niezwłocznie powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do szkoły.

  

§ 13

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół w szczególności:

       1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do do uzyskania kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia danego typu szkoły, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

       2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,

       3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

       4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2.   Zespół  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych   przepisach.

 

§ 14

 

1. Zespół  wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół  w szczególności :

      1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i  zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,

      2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

      3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

      4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,

      5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

      6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

      7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

      8) wdraża do dyscypliny i punktualności,

      9) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

3. Zespół wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§ 15

 

1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

     1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

     2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi          takiej opieki uczniami. 

     3) zespół  zapewnia odpowiedni stan bhp uczniom i pracownikom na terenie

     szkoły oraz podczas  imprez organizowanych przez szkołę zgodnie z obecnymi  

     przepisami

3. W szkole jest zainstalowany monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracowników szkoły.

 

§ 16

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:

     1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący  zajęcia,

     2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 17

 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

   

§ 18

 

1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

 § 19

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

2. Szkoła organizuje uczniom pomoc materialną w ramach programów rządowych i pozarządowych.

§ 20

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Dyrektor każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, najlepiej uczących w tym oddziale.

3. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez cały okres nauczania.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

    1) z urzędu,

    2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

    3) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5.      Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące, o sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

6.      Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

§ 21

 

1. Szkoła upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jej wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

2. Szkoła kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

 

§ 22

 

1. Szkoła upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związane z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

2. Szkoła kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie