Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział III ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
Rozdział 1
Planowanie działalności Zespołu

 

§ 59 

1.  Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3. Terminy praktyk zawodowych i zajęć praktycznych określa corocznie harmonogram praktycznej nauki zawodu zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

4.  W szkole obowiązuje jedno klasyfikowanie śródroczne, którego termin ustala Dyrektor szkoły na podstawie kalendarza roku szkolnego województwa pomorskiego.

5.  Dla klas programowo najwyższych, technikum wprowadza się odrębny termin klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) w grudniu w tygodniu przed rozpoczęciem przerwy świątecznej.

 

§ 60

 

1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:

1)      program rozwoju szkoły,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu,

3)      zestaw programów nauczania,

4)      kalendarz roku szkolnego,

5)      plan dydaktyczny szkoły,

6)      arkusz organizacyjny Zespołu,

7)      wewnątrzszkolny system oceniania,

8)      tygodniowy rozkład zajęć,

9)      plan dyżurów nauczycieli,

10)  plan nauczania  poszczególnych typów szkół,

11)  wykaz podręczników szkolnych,

12) szkolny wykaz programów nauczania,

13) plan nadzoru pedagogicznego.

 

§ 61

 

1.      Plan pracy Zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2.      Plan pracy Zespołu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza  - Rada Pedagogiczna.

 

§ 62

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu.

2. Arkusz organizacji Szkoły zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły;

2) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

3) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

4) tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach;

5) tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych.

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zakładowych organizacji związkowych

zrzeszających nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala

    tygodniowy rozkład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

    określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. W szkołach ponadgimnazjalnych Dyrektor szkoły, na podstawie ramowego planunauczania, ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. W zasadniczych szkołach zawodowych, średnich zawodowych i policealnych szkolny plan nauczania uwzględnia plany zawarte w  programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

6. W szkolnym planie nauczania jest możliwe wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone będzie zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych  zajęć edukacyjnych. Blok przedmiotowy musi zapewniać realizację zadań, wynikających z  podstawy programowej oraz zachować wymiar godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określony w ramowym planie nauczania.

 

§ 63

 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów określa regulamin opracowany przez Zespół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z uwzględnieniem przepisów MEN.

 

§ 64

 

1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego, określają odrębne przepisy.

 

§ 65

 

1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe  w poszczególnych oddziałach  odbywają się zgodnie z planami nauczania dla odpowiednich zawodów.

2.Uczniowie Zespołu odbywają zajęcia praktyczne w Zespole Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego  i u pracodawców indywidualnych.

3.Praktyki zawodowe uczniowie Zespołu odbywają w zakładach pracy.

4.Zasady odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych, określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

 

§ 66

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania wybranym dla danego oddziału
i  dopuszczonym do użytku w szkole.

2.      Liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.

 

§ 67

 

1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa
w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - pięciominutowe, dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową.

  

§ 68

 

1.      Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

3.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów.


§ 69

 

1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i kształcenia w poszczególnych zawodach,  

    stanowiące realizację podstawy programowej są organizowane w oddziałach.

2.Obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są

   z podziałem na grupy  zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 70

 

1.      W Zespole dokonuje się podziału na grupy:

1)      na zajęciach z języków obcych i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

2)      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

3)      na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

4)      na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      W Zespole, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

3.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

 

Rozdział 3

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

§  71

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania  działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

     a) Dziennik Wychowawczy klasy;

3. Dziennik Wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

 

4. Dziennik Wychowawczy klasy zawiera:

1. dokumentację dotyczącą planowania i realizacji planu wychowawczego klasy:

a) plan wychowawczy klasy,

b) sprawozdanie z realizacji planu w I semestrze,

c) sprawozdanie z realizacji planu w II semestrze,

d) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia,

e) zgodę rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) sprzeciw rodziców w sprawie uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

2. ocenę zachowania ucznia:

a) oceny zachowania proponowane przez nauczycieli,

b) zestawienie proponowanych ocen zachowania  przez wychowawcę klasy,

3. informacje dotyczące współpracy z rodzicami:

a) tematyka zebrań,

b) lista obecności na zebraniach,

c) uwagi nauczycieli,

d) indywidualne rozmowy z rodzicami,

e) inną dokumentację wychowawcy.

5. Dziennik Wychowawczy przechowywany jest w pokoju nauczycielskim.

6. Dziennik Wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5.

7. Dziennik Wychowawczy  jest własnością szkoły.

 

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie