Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział V UCZNIOWIE

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 89

 

1.      Zespół przeprowadza rekrutację uczniów  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Zespół.

 

§ 90

 

1.  Warunki przyjmowania uczniów  do szkół, które wchodzą w skład Zespołu 

     oraz tryb postępowania w tych sprawach, regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 91

 

1.      Uczeń  ma w szczególności prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w  Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      korzystanie z proponowanych przez szkołę form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)  wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole.

2.      Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określa wewnątrzszkolny system oceniania.

3.      Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

4.      Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa regulamin opracowany przez Zespół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z uwzględnieniem odrębnych przepisów MEN. 

 

§ 92

 

1.      Uczeń  jest w szczególności zobowiązany do:

1) dbania o dobre imię i tradycje szkoły,

2) przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów,

3) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,

5) przygotowania się do zajęć edukacyjnych, do zajęć edukacyjnych w zastępstwie ujętych w planie co najmniej dzień wcześniej, do zajęć pozalekcyjnych, jeżeli jest taka potrzeba oraz odrabiania zadań domowych,

6) właściwego zachowywania się na zajęciach edukacyjnych i przerwach, tak by nie zakłócać ich przebiegu,

7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

8) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

9) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,

10) przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych:

a)      przestrzegania zakazu korzystania z e-papierosa na terenie szkoły

b)       w przypadku naruszenia tego zakazu uczeń przekazuje wyłączony telefon, e-papieros w depozyt do sekretariatu szkoły,

c)       urządzenie może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia,

d)       zabrania się nagrywania i robienia zdjęć za pomocą w/w sprzętu innym uczniom i pracownikom szkoły bez ich zgody i zgody dyrektora szkoły,

e)       w przypadku powtarzania się tych sytuacji wobec ucznia  zostaną zastosowane kary według Statutu.

11) noszenia odpowiedniego stroju (skromny, niewyzywający, estetyczny) i dbania o schludny wygląd. (zakaz noszenia kapturów i czapek na głowach w czasie przerw),

12) noszenia stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentuje Szkołę:

a)     uczennica - ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka,

b)     uczeń - ciemny garnitur lub spodnie i biała koszula z krawatem

 

13)   Przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności: 

chłopcy:

a) koszula, koszulka, bluza, sweter, marynarka pozbawione wulgarnych i obraźliwych napisów lub symboli,

b) spodnie długości co najmniej do kolan.

dziewczęta:

a) spodnie, spódnica lub sukienka (długości co najmniej do kolan),

b) bluzka, koszulka (długości co najmniej do bioder) zakrywająca ramiona z małym dekoltem

 

Przez schludny wygląd rozumie się w szczególności:

dziewczęta:

a) czyste włosy, nieekstrawagancka fryzura,

b) dyskretna biżuteria i niewyzywający makijaż,

c) krótkie i czyste paznokcie,

chłopcy:

a) czyste włosy, nieekstrawagancka fryzura,

b) krótkie i czyste paznokcie,

 

2.   Ucznia obowiązuje ponadto zakaz  używania e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających  oraz palenia tytoniu.

3.  Ucznia obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń nagrywająco – odtwarzających np. MP3, aparatów cyfrowych, dyktafonów itp. w czasie zajęć edukacyjnych.

4. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie mienia Szkoły.

5. Uczniowie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły identyfikatorów (szkolnych legitymacji w etui) wg ustalonych zasad.

 

§ 93

 

1.Nieobecność na zajęciach oraz spóźnienia usprawiedliwia się w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły na podstawie:

1)      zaświadczenia lekarskiego,

2)      oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych),

3)      oświadczenia pełnoletniego ucznia jeżeli takie są ustalenia wychowawcy klasy z rodzicami uczniów.

  

 

Rozdział  3

Nagrody i kary

 

§ 94

 

1.      Ucznia można nagrodzić za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce, w sporcie, za wzorową frekwencję,

2)      zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Zespołu,

3)      osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Zespołu.

2.      Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)      pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2)      pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Zespołu,

3)      list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

4)      dyplom uznania od Dyrektora,

5)      nagroda rzeczowa od wychowawcy lub  Rady Rodziców,

6)      inne wyróżnienie lub nagroda ustanowiona przez Dyrektora lub Radę Rodziców.

3.      Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4.      Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

§ 95

 

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 92, uczeń może zostać ukarany:

1)      upomnieniem wychowawcy klasy,

2)      pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

3)      upomnieniem lub naganą Dyrektora,

4)      pozbawieniem pełnionych na forum Zespołu funkcji,

5)      ustaleniem przez wychowawcę oceny zachowania – do nieodpowiedniej lub nagannej włącznie,

6)      przeniesieniem do równoległej klasy (o ile istnieje taka możliwość).

2.      Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3.      Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, nakłada Dyrektor.

4.      O nałożonej karze informuje się rodziców.

5.      Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.

6.      Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

7.      Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy  ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

8.      Uczeń może być ukarany skreśleniem z listy uczniów za rażące naruszenie szkolnych obowiązków.

9.      Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 8 następuje, jeżeli:

1)      uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

2)      uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

3)      rażąco narusza Statut Zespołu.

4)      zagraża życiu lub zdrowiu innych osób w szkole ( w trybie natychmiastowym).

10.  Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 8, w okolicznościach określonych w ust. 9 pkt. 1 - 4, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

11.  Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, określają odrębne przepisy.

12.  Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy ucznia przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dyrektora  Zespołu.

 

§ 96

 

1.    O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. Przepisu poprzedzającego w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w przypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział 4.

Procedury postępowania
w przypadku niewłaściwych zachowań i zagrożenia uczniów

 

§ 97

 

1. Procedura postępowania w przypadku  uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (używanie alkoholu lub innych środków odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego: arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od  obowiązku nauki; włóczęgostwo; udział w działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich):

należy podjąć następujące kroki:     

 • Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi oraz pedagogowi szkolnemu.
 • Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i informuje ich o problemach wynikających z zachowania ucznia. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.
 • Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności i umieszczają w dokumentacji pedagoga.
 • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, pedagog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 • Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

 2. Procedura postępowania w przypadku nieprawidłowych zachowań w relacji uczeń – nauczyciel:

 

W przypadku zaistniałego konfliktu między uczniem a nauczycielem uczeń zobowiązany jest powiadomić wychowawcę lub rodzica. Rodzic może sam zgłosić wychowawcy nieprawidłowości w relacjach uczeń – nauczyciel. Wychowawca przeprowadza rozmowę z nauczycielem, którego konflikt dotyczy. Jednocześnie informuje o zaistniałym fakcie pedagoga, który zawiadamia dyrekcję. Zarówno pedagog, jak i dyrektor mogą przeprowadzić rozmowę z nauczycielem, którego konflikt dotyczy.

 

3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia zachowań niezgodnych ze Statutem Szkoły podczas zajęć lekcyjnych:

 

Jeżeli na zajęciach lekcyjnych nauczyciel jest świadkiem zachowań niezgodnych ze Statutem Szkoły, przeprowadza rozmowę z danym uczniem. Powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora. Wychowawca o niewłaściwym zachowaniu ucznia informuje rodziców, a następnie z uczniem i jego rodzicami przeprowadza rozmowę. Efektem takiego postępowania może być kontrakt zawarty między wychowawcą, uczniem i rodzicem. Wychowawca w dalszym okresie nauki obserwuje zachowanie ucznia.

 

4. Procedura postępowania w przypadku nie realizowania obowiązku nauki:

 

 • Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w szkole,
 • Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełnianie w/w obowiązku ustawa o systemie oświaty powierzyła gminom,
 • Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 7 dni od daty nieobecności,
 • Nieusprawiedliwione nieobecności wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego,
 • Pedagog lub wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach,
 • Wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę rodzicami w obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności, zawarcie kontraktu, poinformowanie o konsekwencjach wagarów,
 • Pedagog szkolny powiadamia stosowne urzędy miast i gmin o nierealizowaniu obowiązku nauki przez ucznia.

 

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o posiadanie środków psychoaktywnych:

 

Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń może mieć przy sobie narkotyki, nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów). Rodzice/opiekunowie muszą się stawić na wezwanie. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu posiadane  substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa przeszukiwać samodzielnie ucznia. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję. Jeśli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest przekazać ją niezwłocznie policji. Wcześniej w miarę możliwości, powinien ustalić w jaki sposób uczeń zdobył substancję. Całe zdarzenie musi być udokumentowane. Nauczyciel musi sporządzić w miarę dokładną notatkę.

 

6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków :

 

 • Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (pedagoga) oraz dyrekcję, którzy podejmują następujące kroki:
 • Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 • Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 • Zawiadomienie o tym fakcie rodziców/opiekunów, których trzeba zobowiązać do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
 • Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5%o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) policja ma prawo przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, o fakcie tym zawiadamia się jego rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny,
 • Jeżeli powtarzają się wypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor placówki ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 • Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

 

7. Procedura postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły zostanie znaleziona substancja wyglądem przypominająca narkotyk, powinno się podjąć następujące kroki:

 

 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje, (jeśli to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję.
 • Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 • Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

 

8. Procedura postępowania w przypadku  uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu :

 

 • Należy zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób postronnych i ewentualnie ustalić świadków zdarzenia).
 • Zawiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub sąd rodzinny (obowiązek ten spoczywa na kierownictwie szkoły).
 • Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.
 • Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji.
 • W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne.
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów/.
 • Nie nagłaśniać zdarzenia.

 

9. Procedura postępowania w przypadku nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:

 

 • Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 • Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 • Powiadomienie rodziców ucznia.
 • Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu:

 • Udział w bójce lub pobiciu.
 • Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
 • Znęcanie się.
 • Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na złożone zeznania. 
 • Podrabianie dokumentów.
 • Kradzież.
 • Kradzież z włamaniem.
 • Rozbój.
 • Przywłaszczenie.
 • Oszustwo.

 

10. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych substancji:


 • Uniemożliwienie dostępu osób postronnych do tych środków.
 • Powiadomienie dyrekcji szkoły, która przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby.
 • W przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel - organizator zajęć podejmuje procedury leżące w gestii dyrekcji.

 

 11. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych ucznia:

 • Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego, przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce,
 • Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia,
 • W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policje, straż miejską i w czasie tej interwencji zadbać, aby przebiegała spokojnie i dyskretnie,
 • Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, rodziców i wychowawcę ucznia,
 • Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. przed kontaktem z mediami,
 • W ramach działań pokryzysowych dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej,
 • Zaplanować dalszą strategię postępowania wspólnie ze specjalistami np. Wydziału Interwencji Kryzysowej lub placówki zdrowia psychicznego,
 • Podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo (zapewnienie dziecku opieki psychologicznej, stałego nadzoru),
 • W przypadku, gdy uczeń dokonał udanego aktu samobójczego, należy:

- wyselekcjonować grupę osób związanych emocjonalnie z ofiarą samobójstwa lub przejawiających tendencje samobójcze i otoczyć ich pomocą psychologiczną,

- monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na  możliwość wystąpienia stresu pourazowego,

- stworzyć młodzieży warunki do rozmowy o samobójstwie, lecz nie dopuścić do gloryfikacji tego typu zachowań oraz do idealizowania osoby, która targnęła się na życie,

- umożliwienie przeżycia żałoby pozostałym uczniom (rozmowy grupowe, indywidualne),

 • Przekazanie uczniom informacji o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu, o numerach infolinii i telefonach zaufania.


12. Procedura postępowania w przypadku dziecka odrzuconego w klasie:


Wychowawca rozmawia zarówno z odrzuconym uczniem, jak i jego rodzicami. Dokonuje diagnozy sytuacji, inicjując dyskusję w klasie. Następnie informuje o zaistniałym problemie pedagoga. Po wspólnej rozmowie (uczeń, rodzice, wychowawca, pedagog) zostają podjęte odpowiednie ustalenia, które następnie wychowawca jest zobowiązany przekazać nauczycielom uczącym. Dziecku odrzuconemu w klasie można zaproponować  udział w kołach zainteresowań, porady psychologa bądź pedagoga, uczestnictwo w grupie terapeutycznej.

 


Rozdział 5.

Naprawianie szkód materialnych

 

§ 98

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za spowodowane przez ucznia szkody materialne .

2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną, może zostać zobowiązany do jej naprawienia.

3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.

4. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, przy szkodach większych wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie