Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział 1

Ocenianie zajęć edukacyjnych w szkołach dla młodzieży

 

§ 99

 

 1.  Nauczyciel jest i będzie najważniejszą osobą w ocenianiu ucznia. Stały kontakt

      z wychowankiem i systematyczność codziennej obserwacji daje nauczycielowi 

      najbardziej miarodajną podstawę do oceniania pracy i postępów ucznia.

 

§ 100

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

2. Najważniejszym celem działania szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.                   W związku z tym ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, co zrobił i jak powinien się dalej uczyć,

2) ocenę stopnia realizacji celów kształcenia na danym etapie procesu nauczania – uczenia się,

3)  systematyzowanie dotychczas przyswojonej wiedzy i utrwalanie nabytych już umiejętności,

4)  udzielenie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

5)  motywowanie ucznia do dalszej pracy,

6) wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny i współoceny,

7)  wdrażanie do systematycznej pracy i pobudzanie rozwoju umysłowego uczniów,

8)  rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji,

9) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

10)  umożliwienie zdobycia kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania zawodu,

11)  przekazanie świadomości ciągłego rozwoju techniki,

12)  wpojenie potrzeby ochrony środowiska naturalnego,

13)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

      dydaktyczno – wychowawczej,

14) takie budowanie struktury klasowych zajęć, aby każdy uczeń miał możliwość realizacji własnych celów i zapewnione poczucie sukcesu,

15)  kształtowanie kultury oceniania.

 

   3. Przy ocenie nabytych przez ucznia umiejętności nauczyciel musi stwierdzić, 

       na ile uczeń potrafi :

 

1) wykorzystywać wiedzę teoretyczną w działaniach praktycznych poprzez właściwe określenie obszaru występowania rozmaitych zjawisk, stosowalności poszczególnych praw i metod,

2) samodzielnie dochodzić do właściwych wniosków na podstawie posiadanego zasobu wiedzy, własnych obserwacji i przeprowadzonych  doświadczeń,

3) logicznie i konsekwentnie myśleć o istocie zagadnienia, a nie odtwarzać z  pamięci wyuczone (często bez zrozumienia) formuły,

4) kojarzyć pokrewne treści kształcenia pochodzące z różnych działów programowych, w tym z przedmiotów ogólnokształcących,

5) poprawnie prezentować swoją wiedzę i własnymi słowami opisywać zjawiska i definiować pojęcia,

6) wykazać własną inwencję w wykonaniu zadania będącego przedmiotem  oceny,

7) uogólniać zagadnienia wyuczone na konkretnych przykładach.

 

§ 101

 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

 

   1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych w oparciu o standard edukacyjny oraz standardy osiągnięć oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

   2) bieżące ocenianie poprzez zastosowanie różnych form kontroli. Do badania osiągnięć edukacyjnych mogą być zastosowane następujące formy i metody:

a)     pisemne

-test diagnozujący

-praca klasowa

-sprawdzian

-kartkówka

-zadanie domowe

-zeszyt

b)   ustne

      -odpowiedź

      -aktywność w czasie lekcji

c)    zadania praktyczne

       -prezentacje multimedialne

       -projekty

       -ćwiczenia

       -testowanie sprawności fizycznej

 

   3) śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w  szkole:

    a) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec okresu, roku szkolnego i warunków ich poprawiania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) przeprowadzanie egzaminów maturalnych (tryb i ocenianie regulują odrębne przepisy),

    c) przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów  kończących naukę: w technikum i w szkole Branżowej I stopnia  oraz  w zasadniczej szkole zawodowej (tryb i ocenianie regulują odrębne przepisy),

   d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

   e) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających,

   f)  przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,

 

§ 102

 

1. Nauczyciele oceniają ucznia w porównaniu z samym sobą, a nie w porównaniu do innych uczniów, a więc w aspektach jego własnego rozwoju.

§ 103

 

1. Uczniowie powinni znać terminy prac klasowych i sprawdzianów pisemnych przynajmniej na tydzień przed ustalonym terminem.

2.  W ciągu tygodnia nauki uczniowie nie powinni mieć więcej niż dwie prace klasowe i trzy sprawdziany. Gdy w tygodni unie ma przewidzianych dwóch prac klasowych mogą odbyć się w zamian tego sprawdziany. Sumaryczna liczba prac klasowych i sprawdzianów nie może przekroczyć pięciu. Sprawdziany z wychowania fizycznego nie wliczają się do tygodniowej liczby sprawdzianów. Jeżeli na prośbę uczniów przełożono jakikolwiek sprawdzian nie wlicza się go do  tygodniowej liczby sprawdzianów.

3.  Przygotowując tematy na sprawdzian pisemny lub pracę klasową, nauczyciel określa kryteria i wymagania na poszczególne oceny i przedstawia je  uczniom.

4.  Formułując pytania i stawiając problemy, n-l powinien uwzględniać zróżnicowany poziom wiedzy uczniów (pracuje przecież z uczniami słabymi, przeciętnymi i zdolnymi).

5. Sprawdziany pisemne nauczyciel powinien sprawdzić w ciągu dwóch tygodni, a prace klasowe w ciągu trzech tygodni od ich napisania. Opóźnienia mogą być spowodowane jedynie przyczynami losowymi (absencja chorobowa n-la, wycieczka, wyjazd służbowy itp.).

6.  Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być omówione. Ponadto praca  klasowa winna być opatrzona recenzją, w której nauczyciel wskaże zarówno zalety, jak i wady pracy. Wszystkie prace pisemne są przekazywane uczniom, a na życzenie – rodzicom. (W obu przypadkach do wglądu). N-l przechowuje prace pisemne do końca właściwego roku szkolnego). Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wysyłać poza obręb szkoły.

7.  Nauczyciel nie może podważać wiarygodności oceny uzyskanej przez ucznia z pracy pisemnej (podejrzenie „ściągania”). Ocena, o której mowa jest ostateczna, w związku z tym nie może być dodatkowego „dopytywania” bądź innych form uwiarygodnienia w/w oceny.

8. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy  klasowej lub sprawdzianie pisemnym, nauczyciel ma prawo wystawić mu  ocenę niedostateczną traktując ten fakt jako odstąpienie od pisania pracy.

9. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny uzyskanej ze sprawdzianu i pracy klasowej. Nauczyciel powinien sprawdzić poprawy sprawdzianów i prac klasowych w ciągu 3 tygodni od ich napisania. Opóźnienia mogą być spowodowane jedynie przyczynami losowymi (absencja chorobowa n-ciela, wycieczka, wyjazd służbowy itp.)

10. Po odpowiedzi ustnej ucznia nauczyciel omawia jego wypowiedź i uzasadnia ocenę.

11. Osoby uczestniczące w pracy grupowej otrzymują taką samą ocenę.

12. Uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i prowadzić go wg wymagań nauczyciela (nie odbiegających od przyjętych standardów). Wyjątek mogą stanowić zajęcia laboratoryjne, praktyczne, ćwiczeniowe, o ile odnośne regulaminy nie stanowią inaczej.

13. W przypadku ocen z przedmiotów realizowanych w formie pracowni, n-l powinien zwrócić szczególną  uwagę na:

       1)  samodzielność, kompletność formę i estetykę wykonywanej pracy,

       2)  wydajność pracy,

       3)  kształtowanie prawidłowej postawy uczniów w stosunku do własności

            społecznej i prywatnej,

       4)  oszczędną gospodarkę materiałową,

       5)  odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych zadań.

14. W przypadku „poprawiania” oceny przez ucznia, nauczyciel określa zakres materiału, który uczeń winien opanować i czas (np. dwa tygodnie) na  opanowanie tego materiału.

15. W razie dłuższej nieobecności ucznia (spowodowanej np. chorobą) uczeń ma prawo do dodatkowych konsultacji, jak również do uzupełnienia wiadomości. Nauczyciele wyznaczają takiemu uczniowi terminy, w których uzupełni on wiadomości.

 

§ 104

 

1. Ze względu na specyfikę szkolnictwa zawodowego, a głównie różnorodność szkół, zawodów i specjalności zespoły przedmiotowe: 

    opracowują kryteria ocen dla odnośnych  kierunkowych przedmiotów z uwzględnieniem charakterystyki   zawodowej absolwenta  danego zawodu i specjalności w zespole szkół.

2. Każdy nauczyciel w oparciu o w/w ogólne kryteria opracowuje Przedmiotowy System Oceniania, który zawiera szczegółowe kryteria oceniania  oraz wymagania edukacyjne  na poszczególne oceny  dla każdego nauczanego przedmiotu i  klasy wraz z rozkładami materiału nauczania. Kryteria ocen są udostępniane przez n-la na życzenie uczniów bądź rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ogólne kryteria ocen kierunkowych przedmiotów znajdują się w załączeniu niniejszego regulaminu.

 

§ 105

 1. Wychowawcy i inni nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o  warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. Ustalenie terminu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny nie może przekroczyć terminów zawartych w Kalendarzu roku szkolnego.

2. Opiekunowie klas na terenie placówek, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyczna nauka zawodu informują o powyższym na spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 106

 

1. Oceny muszą być obiektywne, sprawiedliwe, pełnią funkcje wychowawcze i instruktywne. Towarzyszy im uzasadnienie, które uświadamia uczniowi jego mocne i słabsze strony. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Oceny z zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu są do wglądu w  zeszycie zajęć praktycznych ucznia.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją dodatkowo uzasadnić. Uzasadnienie oceny odbywa się na podstawie WSO.

 

§ 107

 

 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania,

4) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, lecz nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3,

5) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 108

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach    edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości    psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3.  Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 5.  Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
 7.  Dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 8.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 9.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

§ 109

 

1. Klasyfikowanie śródroczne (okresowe) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i  ustaleniu  ocen klasyfikacyjnych (okresowych) według  określonej  skali oraz wystawieniu oceny zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne (okresowe) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w Statucie Szkoły. Terminy te określa kalendarz danego roku szkolnego.

3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych   oraz oceny zachowania według określonej skali.

4. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel musi brać pod uwagę oceny uzyskane w trakcie całego roku szkolnego, a nie tylko np. w drugim okresie. W związku z tym nie powinny występować duże rozbieżności między oceną śródroczną a końcoworoczną. Ta sama sytuacja dotyczy przedmiotów realizowanych przez kilka lat gdzie ocena z ostatniego roku nauczania przedmiotu jest oceną na świadectwie ukończenia szkoły.

5. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu stawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni od zakończenia zajęć rocznych.

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

      1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od  dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

9. Przed okresowym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:

     1) w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych – na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

     2) w przypadku przewidywanych innych ocen niż niedostateczne – na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przyjęcie informacji własnoręcznym podpisem.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, może  wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający.

     Uczeń ma prawo do zweryfikowania swej oceny na egzaminie sprawdzającym jeśli spełnia warunki:

1) ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione,

2) pisał wszystkie prace pisemne z danego przedmiotu.

11. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony przed klasyfikacyjnym śródrocznym (okresowym) lub końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

12. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: dyrektor, zastępca dyrektora lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator, n-l uczący tego samego lub pokrewnego  przedmiotu jako członek.

13. Nauczyciel, który wystawił sporną ocenę może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie n-la zatrudnionego w innej szkole (w przypadku braku drugiego n-la tego przedmiotu w danej placówce) następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

14. Wychowawca egzaminowanego ucznia może brać udział dodatkowo w egzaminie w charakterze obserwatora.

15. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, laboratoryjnych lub takich, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń). W takich przypadkach ma formę zadań praktycznych (np. wychowanie fizyczne, pracownia samochodowa, techniczna, elektryczna).

16. Zagadnienia egzaminacyjne na egzamin sprawdzający przygotowuje nauczyciel tego przedmiotu, zgodnie z kryteriami na ocenę o jaką ubiega się zdający.

17. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i  informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania egzaminacyjnego.

18. Ustalona komisyjnie (większością głosów) ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

19. Ustalona przez n-la niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 110

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem pkt. 2., a ocenę zachowania wychowawca klasy.

2. W szkole Branżowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu według zasad określonych odrębnymi przepisami, na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub centrum kształcenia praktycznego, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych ustala:

    1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami  prowadzącymi w/w zajęcia,

    2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki  zawodowe albo osoba wskazana przez Dyrektora  szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi wymienione zajęcia.

    3) Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 

§ 111

 

    1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne końcoworoczne  ustala się w stopniach według następującej skali :

 

Stopień

Skrót literowy

Wartość liczbowa

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

 

     2. Przy zapisywaniu ocen bieżących jak i klasyfikacyjnych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i  minusów z wyjątkiem ocen wpisywanych do arkuszy ocen. Oceny cząstkowe, bieżące są wpisywane do e-dziennikaw postaci wartości liczbowej (cyfrowo).

 

     3. Oceny klasyfikacyjne, okresowe i końcoworoczne nie muszą być ustalone jako średnie arytmetyczne ocen bieżących.

 

4.      Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu i tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych. Tabela przedstawia minimalną liczbę ocen w zależności od ilości godzin przedmiotu tygodniowo.

 

Ilość godzin tygodniowo

Minimalna liczba ocen

1

2

2

3

3 i więcej

4

 

§ 112

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych (ocen) :

 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)   posiadł pełną programową wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów,potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach,

c)   osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,                                                                     

d)   potrafi: organizować, praktykować, rekonstruować, uzasadniać, szacować, badać, integrować.

 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował     pełny     zakres     wiedzy i   umiejętności    określony      programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c)   potrafi: dowieść, przewidzieć, zanalizować, wykryć, ocenić, zaplanować,

 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

b)   właściwie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c)    potrafi: rozwiązać, skonstruować, zastosować, porównać, sklasyfikować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, określić, zaprojektować, wykreślić,

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)  opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu,

b)  rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

c)  potrafi: streścić, wyjaśnić, zilustrować, rozróżnić.

 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)  w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b)  rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,

c)  potrafi: nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć,

 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)  nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i realizowanym w szkole programie nauczania danego przedmiotu i w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b)  nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania lub problemu o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

7)  Ustala się poziom osiągnięć na poszczególne oceny:

a) w Technikum

 • poniżej 40 % - niedostateczny
 • od 40 % do 49 % - dopuszczający
 • od 50 % do 69 % - dostateczny
 • od 70 % do 89 % - dobry
 • od 90 % do 99 % - bardzo dobry
 • od 100 % - celujący

b) w Branżowej Szkole I stopnia i w Zasadniczej Szkole Zawodowej

 •  poniżej 30 % - niedostateczny
 • od 30 % do 49% - dopuszczający
 • od 50 % do 65 % - dostateczny
 • od 66 % do 80 % - dobry
 • od 81 % do 95 % - bardzo dobry
 • od 96 % do 100 % - celujący

Powyższy poziom osiągnięć obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać z nim  uczniów na początku każdego roku szkolnego.

Podczas egzaminów próbnych maturalnych i egzaminów próbnych zawodowych obowiązują kryteria oceniania zgodne z wytycznymi CKE.

 

§ 113

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 114

 

1. Uczeń jest klasyfikowany,  jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć  edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń który przyszedł z innej szkoły, realizującej inny plan nauczania, co powoduje konieczność uzupełnienia różnic programowych, przeszedł do klasy o innej specjalności lub zawodzie albo nie otrzymał promocji i kontynuuje naukę w klasie o zmienionym planie nauczania.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Dodatkowy termin egzaminu. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

8. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zadania egzaminacyjne, zapoznając ucznia z zakresem materiału i wymaganiami na poszczególne oceny klasyfikacyjne. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego nie ma ograniczeń co do oceny końcowej egzaminu.

9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje w zakładzie kształcenia zawodowego lub u pracodawcy zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

10. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną.

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej (nie dłuższych niż 45 min.), z wyjątkiem egzaminu z: zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, zajęć laboratoryjnych lub takich , których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń). W takich przypadkach ma formę głównie zadań praktycznych (np. wychowanie fizyczne, pracownia samochodowa, techniczna, elektryczna, zajęcia informatyczne, itp.)

12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania egzaminacyjnego.

13. Ustalona komisyjnie (większością głosów) ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

§ 115

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły oraz oceny klasyfikacyjne końcoworoczne są wyższe od stopnia  niedostatecznego z zastrzeżeniem § 115 pkt. 4.

2. Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną. W przypadku olimpiady wiedzy technicznej ocena celująca dotyczy egzaminu z przygotowania zawodowego. 

3. Uczeń może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej za zgodą Rady Pedagogicznej po przeanalizowaniu możliwości  edukacyjnych ucznia, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, jeżeli nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w & 114 pkt. 1. nie otrzymuje promocji, powtarza klasę w ramach możliwości wynikających  z organizacji szkoły.

5. Uczeń kończy szkołę:

 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

 

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

8. Dyrektor szkoły może (na wniosek rodziców ucznia lub opiekunów) wyrazić zgodę na roczne urlopowanie ucznia, jednak nie więcej niż jeden raz w cyklu nauczania.

 

§ 116

 

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy (również po klasie programowo najwyższej). Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy lub powtarzanie klasy uczeń składa przed klasyfikacyjnym końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów informatycznych, pracowni technicznej, samochodowej i elektrycznej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

4. Zagadnienia egzaminacyjne na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na ocenę dopuszczającą.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu powiadamia się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako  

      przewodniczący komisji,

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

     członek komisji.

 

7. W razie braku nauczyciela spełniającego funkcję egzaminatora (np. z przyczyn losowych), Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną  przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Formularz protokołu egzaminu poprawkowego stanowi załącznik 6.C do niniejszego regulaminu.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 10. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

11. Zastrzeżenia dotyczące trybu wystawionej oceny w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

12. W przypadku stwierdzenia, że ustalona ocena w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć (§ 116 pkt. 2-9). W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę w ramach możliwości wynikających z organizacji szkoły, z zastrzeżeniem § 115 pkt. 3.

14. Uczeń lub rodzic mają prawo do wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania (egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający) bądź złożenia zastrzeżenia do trybu wystawienia oceny. W tym  celu zainteresowany składa wniosek do Dyrektora szkoły. Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły, w sposób wskazany  ( w obecności nauczyciela egzaminatora lub nauczyciela  pokrewnego przedmiotu).

 

Rozdział 2

Ocenianie zachowania uczniów

  

§ 117

 

 1. Ocena z zachowania uczniów wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób. Ma pełnić przede wszystkim funkcję wychowawczą, ale również informacyjną dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), pracodawców, dla pracowników młodocianych.
 2. Zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią jest stale monitorowane i podlega ocenie.

 

§ 118

 

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

 

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej  lub ukończenie szkoły,

3) dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, sprawdzającego bądź klasyfikacyjnego.

 

§ 119

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 120

 

1. Ocena zachowania powinna wyrażać:

 

1) Stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych,   tj.: 

a) sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,

b) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce,

c) rozwijanie zainteresowań, udział w tematycznych konkursach i olimpiadach,

d) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz           przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,

f) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkolnych.

 

2) Stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi, tj.: 

a) aktywna działalność w:

- samorządzie szkolnym,

- samorządzie klasowym,

- gazetce szkolnej,

- innych organizacjach działających na terenie szkoły,

b) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę lub organizacje działające na jej terenie,

c) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym poprzez, np. pomoc uczniom słabszym w nauce, praca w charakterze wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych , instytucji użyteczności publicznej, itd.

d) aktywne uczestnictwo w apelach, sesjach popularno – naukowych i innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w:

- imprezach o charakterze patriotyczno – narodowym,

- zawodach sportowych różnego szczebla,

- innych formach współzawodnictwa międzyszkolnego,

f) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz pracowni przedmiotowych szkoły placówek organizujących zajęcia praktyczne i praktyczną naukę zawodu oraz środowiska,

g) dbałość o mienie szkoły, o własność ogólnonarodową, społeczną i indywidualną,

h) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,

i) inicjowanie i współorganizowanie właściwych form spędzania wolnego czasu,

j) aktywna działalność w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, klubach działających na rzecz dzieci  i młodzieży,

k) godzenie nauki  z pracą społeczną i obowiązkami domowymi.

 

3) Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, tj.: 

a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło,

b) sposób bycia nie naruszający godności własnej i cudzej,

c) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,

d) zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,

e) dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie  nałogom i pomoc innym w zwalczaniu nałogów,

f) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia.

  

§ 121

 

 1. Ocenę zachowania ustala  wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

 

1) innych nauczycieli przedmiotów teoretycznych, którzy informują wychowawcę             o osiągnięciach i wykroczeniach uczniów poprzez zapisy w dzienniku (w odpowiednim miejscu),

2) opiekuna praktyk (kierownika szkolenia praktycznego) po porozumieniu się z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne, praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe w przypadku organizowania wymienionych zajęć u pracodawcy,

3) opiekuna z Zakładu Kształcenia Zawodowego, w porozumieniu  z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyczną naukę zawodu,

4) zespołu klasowego,

5) ucznia.

  

§ 122

 

1. Ocenę zachowania śródroczną (okresową) i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

 

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie

6) naganne

 

2. Oceny zachowania wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu, bez skrótów.

 

§ 123

 

1. Zgodnie z regulaminem oceniania o ustalonych ocenach zachowania wychowawca  informuje uczniów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

§ 124

 

1. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń w czasie po ustaleniu oceny zachowania, a  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, rażąco naruszy punkty regulaminu oceniania zachowania i Statut Szkoły  lub uzyska znaczące osiągnięcia, ocena może ulec zmianie, o czym wychowawca niezwłocznie poinformuje ucznia.

2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni     psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 125

 

1. Przy ustalaniu ocen zachowania śródrocznych i końcowych wychowawca winien kierować się następującymi kryteriami:

 

1) ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji większości jej elementów i może być wzorem  do naśladowania  dla innych uczniów, czyli:

a) respektuje postanowienia Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów,

b) stara się uzyskiwać dobre wyniki w nauce,

c) reprezentuje szkołę w życiu pozaszkolnym, szczególnie na zewnątrz,

d) bardzo sumienie wywiązuje się z powierzonych zadań,

e) chętnie pomaga innym, zawsze można na niego liczyć,

f) bierze czynny udział w życiu szkoły,

g) wywiązuje się z dodatkowych zadań powierzonych mu przez wychowawcę i Samorząd Szkolny,

h) wyróżnia się kulturą osobistą,

i) nie opuścił w zasadzie żadnych godzin bez usprawiedliwienia.

 

2) ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów, czyli:

a) respektuje postanowienia Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów,

b) wywiązuje się z dodatkowych zadań powierzonych mu przez wychowawcę i Samorząd Szkolny,

c) bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, przestrzega podstawowe zasady kultury,

d) ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin (3 spóźnienia = 1 godzina nieobecna nieusprawiedliwiona)

3) ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych zarzutów, czyli:

a) respektuje Statut i regulaminy szkoły,

b) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

c) sporadycznie wyróżnia się w życiu klasy i szkoły,

d) pomaga innym w miarę swoich możliwości,

e) jego zachowanie i frekwencja nie budzą zastrzeżeń,

f) opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin zajęć lekcyjnych,

 

4) ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym mniej istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty, czyli:

a) nie przejawia większego zainteresowania życiem klasy i szkoły,

b) czasami uchyla się od wykonywania obowiązków szkolnych,

c) nie zawsze przestrzega postanowień Statutu i obowiązujących w szkole regulaminów,

d) pewne zastrzeżenia budzi jego kultura osobista,

e) ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym,

f) opuścił  do 40 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

 

5) ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który uchybia rażąco wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze nie zawsze odnoszą pożądany efekt, czyli:

a) nie przejawia zainteresowania życiem klasy i  szkoły,

b) często nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły i innych obowiązujących w niej regulaminów,

c) duże zastrzeżenia budzi jego kultura osobista,

d) uchyla się od wykonywania obowiązków szkolnych,

e) ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym,

f) opuścił bez usprawiedliwienia do 80 godzin lekcyjnych,

 

6) ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który uchybia rażąco wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą większego skutku, czyli:

a) systematycznie nie przestrzega Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych,

b) jest arogancki w stosunku do nauczycieli i kolegów,

c) wykazuje lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych,

d) ulega nałogom,

e) popada w konflikty z prawem,

f) ma niekorzystny wpływ na kolegów,

g) ma wiele negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym,

h) opuścił powyżej 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

§ 126

 

1. Ocena końcoworoczna może być podwyższona w stosunku do śródrocznej o jeden stopień w skali oceniania.

 

§127

 

1. Uczeń, który w ciągu okresu podlegającemu ocenie nieznacznie przekroczył odpowiedni limit godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia, ale wykazał  zdecydowaną poprawę lub z wyróżnieniem realizował niektóre elementy oceny, może mieć ocenę o stopień wyższą, niż wynikałoby to z przyjętych kryteriów.

 

§ 128

 

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w przypadku:

1) gdy został naruszony tryb ustalania oceny,

2) jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) ocena jest zaniżona, bo zachodzą jakieś nadzwyczajne okoliczności mające wpływ np. na frekwencję ucznia bądź jego zachowanie.

 

§ 129

 

1. Pisemny wniosek o zmianę ustalonej oceny zachowania z podaniem uzasadnienia uczeń składa do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora Szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady.

 

§ 130

 

1. Na wniosek Rady Pedagogicznej  po rozpatrzeniu prośby ucznia wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu  ustalonej oceny.

 

§ 131

 

1. Ocena zachowania ustalona w tym trybie przez wychowawcę jest ostateczna.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie