Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział VII ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 132

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez szkołę oraz pracodawców.

2. Praktyczna nauka zawodu młodocianego jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych zgodnie
z ustalonym corocznie ich szkolnym harmonogramem.

4. Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na  zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole.

 

§ 133

1. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym
a pracodawcą;

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia  pracy w danym zawodzie,
a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

3. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.

5. W przypadku organizowania zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te zajęcia.

 

§ 134

1. Śródroczną i roczną ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca, uwzględniając oceny bieżące oraz ocenę końcową wpisane do uczniowskiego dzienniczka praktycznej nauki zawodu przez odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu.

2. Ocena z zajęć praktycznych powinna być dostarczona wicedyrektorowi, co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

3. Uczniowi nieklasyfikowanemu z praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła w porozumieniu z pracodawcą umożliwia zaliczenie tych zajęć w terminie i w wymiarze uzgodnionym z podmiotem przyjmującym ucznia na praktyczną naukę zawodu i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

§ 135

1. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określa regulamin praktycznej nauki zawodu.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie