Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział II ORGANY SZKOŁY

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

 

§ 21

 

1. Organami Szkoły są:

1) dyrektor Szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

2. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością organizacyjną Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 22

 

1.      Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy wicedyrektorów. Liczbę wicedyrektorów regulują odrębne przepisy.

 

§ 23

 

1. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§ 24

 

1.  W Zespole działają też organy: Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

§ 25

 

1.      Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2.      Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

 

§ 26

 

1.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2.      O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Zespół.

3.      Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

   

§ 27

 

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

 

 § 28

 

1.      Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami,    a także nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

2.      Przepis § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 29

 

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)      odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2)      odpowiedzialności porządkowej,

3)      sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

Rozdział 2

Dyrektor Zespołu

 

§ 30

 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 31

 

1.      Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.

2.      Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

 

§ 32

 

1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)  w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

a)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

b) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, przenoszenia ich do innych klas lub zawodów,

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

g) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

h) organizowanie zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego zawodowego,

i) organizowanie zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa lub program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

j) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

2)  w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu,

b)      opracowanie arkusza organizacji Zespołu,

c)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

3)  w zakresie spraw finansowych:

a)      opracowywanie planu finansowego Zespołu,

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4)  w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Zespołu,

b)      organizowanie wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,

f)        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5)  w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu ppoż, bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu,

c)      wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§ 33

 

1.      Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.      W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

1)      decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)     współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki

3)      decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

4)      decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

5)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

6)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)      zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu,

b)      ustala:

-          zasady i kryteria przyznawania dodatku  motywacyjnego,

-          regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu,

-          regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c)      ustala plan urlopów pracowników Zespołu  nie będących nauczycielami,

d)      przedkłada do zaopiniowania regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli.

7)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

8)      dokonuje  oceny pracowników samorządowych.

9)      do 15 czerwca danego roku  podaje do publicznej wiadomości  wykaz podręczników szkolnych, obowiązujących od początku następnego roku szkolnego. Wykazy te są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

10) Dyrektor Szkoły każdego roku w terminie do 15 września opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru, tworzony zgodnie z odrębnymi przepisami.

11) Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, ustala zawody, w których kształci Szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

  

§ 34

 

1. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

   

§ 35

 

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji, określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

§ 36

 

1.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego .

2.      Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu,

b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Zespołu,

c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Zespołu.

 

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

 

§ 37

 

1.      W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb stanowisko kierownika szkolenia praktycznego zgodnie z przepisami prawa.

2.      Stanowisko wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na zasadach ustalonych przez organ prowadzący na okres kadencji Dyrektora.

   

§ 38

 

1.      Do zakresu działania wicedyrektorów należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem  Zespołu.

2.      Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych określa Dyrektor, powierzając te stanowiska.

3.      W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa  wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

  


Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

 

§ 39

 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna. 

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 40

 

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. Posiadają oni status funkcjonariuszy publicznych.

2.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.      Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu.

 

§ 41

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

1) zatwierdzanie planów pracy  Zespołu,

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,

7) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół,

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4) organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

6) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy na cykl kształcenia oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

7) projekt planu finansowego Zespołu,

8) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

9) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

10) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.

11) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów nie posiadających opinii PPP wydanej we wcześniejszych etapach edukacyjnych.

12) Opiniuje wnioski nauczycieli o dopuszczenie do użytku szkolnych programów nauczania.

13) Wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia dokumenty

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

3) wybiera w głosowaniu tajnym jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu.

5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 42

 

1.      Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły - do czasu jej utworzenia w Zespole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2.      W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1)      nowelizuje Statut,

2)      występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1)      przed znowelizowaniem Statutu,

2)      przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Zespole.

 

Rozdział 5

Rada Rodziców

 

§ 43

 

1. W Zespole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwalają przedstawiciele rodziców uczniów Zespołu.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

6. Rada Rodziców ma możliwość wglądu do wyników ewaluacji zewnętrznej szkoły.

 

§ 44

 

1.      W skład Rady Rodziców wchodzi jeden  przedstawiciel z każdej Rady Oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.      Zebranie przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów  zwołuje:

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.


3. Zwołanie zebrania przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów polega na zawiadomieniu przedstawicieli rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole. W razie, gdy zebranie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

4. Drugi termin zebrania przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów może  zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

§ 45

1. Zebranie Rady Rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w zebraniu Rady Rodziców  mogą wziąć udział:

1)      Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

2)      osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,

3)      osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Rady Rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego, co najmniej:

1)      termin i miejsce zebrania,

2)      stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)      listę rodziców uczestniczących w zebraniu oraz listę innych uczestników zebrania,

4)      przyjęty porządek obrad,

5)      treść podjętych uchwał,

6)      podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

§ 46

 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności, co najmniej (quorum):

1)      połowy rodziców - w pierwszym terminie zebrania,

2)      jednej piątej rodziców - w drugim terminie zebrania.

2.     Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów  „za”, która przewyższa, o co najmniej    jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

3.      Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza udział rodziców w zebraniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.

 

§ 47

 

1.      Rada Rodziców może występować do innych organów Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, w sprawach określonych w Statucie.

2.      Desygnowanie przedstawiciela Rady Rodziców odbywa się w głosowaniu tajnym na podstawie przyjętego regulaminu Rady Rodziców.

 

§ 48

 

1.      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Zespołu (Fundusz Rady Rodziców).

2.      Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3.      O sposobie obsługi finansowej Funduszu decyduje Rada Rodziców.

 

§ 49

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

2)     opiniowanie programu dydaktycznego,

3)     opiniowanie projektu planu finansowego.

4)     Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w § 32 ustęp 1 pkt 1 g) h).

2. Radzie Rodziców przedstawia się:

1)      5-letnie i roczne programy rozwoju Zespołu,

2)      program wychowawczy Zespołu,

3)      szkolny program profilaktyki,

4)      plan nadzoru pedagogicznego,

5)      plan diagnozowania osiągnięć edukacyjnych  uczniów,

6)      plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7)      zmiany w Statucie Zespołu oraz warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego,

8)      dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,

9)      wnioski o pomoc materialną dla uczniów z Funduszu Zapomogowego.

3.Rodzice mają prawo do:

1)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania swojego dziecka,

2)      rzetelnej informacji o jego postępach i ocenach nauki oraz zachowania,

3)      wsparcia ze strony Zespołu w razie problemów wychowawczych,

4)      partnerskiego współdziałania  poprzez swoich przedstawicieli z organami Zespołu.

4.Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem jego godności,

2)      poświęcać swój czas i uwagę jego nauce, tak, aby wzmacniać wysiłki Zespołu zmierzające do osiągnięcia celów nauczania i wychowania,

3)      dbać o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować wychowawcę o przyczynach jego nieobecności,

4)      angażowania się, jako partnerzy, w działania Zespołu i współdziałać w jego organach,

5)      uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą,

6)      informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

5. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 542. Załącznikiem jest tryb powoływania Rady Rodziców.

  

 

Rozdział 6

Samorząd Uczniowski

 

§ 50

 

1. Wszyscy uczniowie Zespołu,  z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 

§ 51

 

1.      Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.

2.      Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2)      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

3.   Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Zespołu.

 

§ 52

 

1.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.      Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

3.      Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

4.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§ 53

 

1.      Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele uczniów z poszczególnych oddziałów (po 3 osoby z każdego oddziału).

2.      Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów klasowych  zwołuje:

1)      w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor

2)      celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

3.      Zwołanie Zgromadzenia przedstawicieli Samorządów klasowych polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole.

4.      Drugi termin Zgromadzenia przedstawicieli Samorządów klasowych może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

5.      Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów klasowych  prowadzi organ zwołujący.

6.      Obrady Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego są utrwalane w formie protokołu, zawierającego, co najmniej:

1)      termin i miejsce Zgromadzenia,

2)      stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)      listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4)      przyjęty porządek obrad,

5)      treść podjętych uchwał,

6)      podpisy prowadzącego i protokolanta.

7.      Uchwały Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu, co najmniej (quorum):

1)      połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2)      jednej piątej uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.

8.      Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

9.      Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum, o jakim mowa w ust. 6 pkt 2, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.

10.  Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 54

 

1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

 

§ 55

 

1. Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia Samorządu  

   Uczniowskiego oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem,  

   normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 56

 

1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

   

§ 57

 

1.      Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2.      Samorząd Uczniowski ponadto:

1)      może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2)      wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

3)      wyraża opinię w przypadku oceny pracy nauczyciela ,

4)      występuje w sprawach określonych w Statucie.

7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

§ 58

 

1. W Zespole  może działać Rada Szkoły.

2. Radę Szkoły powołuje się na zasadach określonych w ustawie.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie