Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Dział IV NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

 Zagadnienia podstawowe

 

 

§ 77

 

1.      W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych i administracyjnych oraz  pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu, określają odrębne przepisy.

 

§ 78

 

1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania, określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

 Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.

 

§ 79

 

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów: troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2.      Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3.      Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych). O przewidywanych ocenach niedostatecznych należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

4.  Wszelkie zasady dotyczące systemu oceniania określa wewnątrzszkolny  system oceniania uczniów.

 

§ 80

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2)      zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)       realizację obowiązujących programów nauczania na podstawie przygotowanych przez nauczyciela i przyjętych przez dyrekcję szkoły do realizacji rozkładów materiałów z nauczanych przedmiotów,

b)      stosowanie właściwych metod nauczania,

c)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)      pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,

e)  właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności 

      pedagogicznej.

3.       Dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny.

4.       Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania.

5.      Udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

§ 81

 

1.      Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

3.      Nauczyciele wykonują dyżury podczas przerw wg ustalonego harmonogramu.

4.      Jeżeli nauczyciel ma zastępstwo to pełni dyżur za n-la, którego zastępuje – przed i po lekcji, na której jest zastępstwo. Jeżeli koliduje to z jego dyżurem,  ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi.

 

§ 82

 

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1)      pracę własną,

2)      udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3)      korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 83

 

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli, określają odrębne przepisy.

 

§ 84

 

1.      Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2.      Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.

3.      Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Zespołu.

4.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      dokonaniu wyboru programu nauczania i przedłożenia do Dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w danym roku szkolnym dla określonych zawodów lub przedmiotów (Nauczyciele mogą składać także wnioski indywidualnie).

2)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

3)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

4)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

6)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

7)      dla prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych powołuje się zespoły do opracowania bloków kształcenia w technikum i zasadniczej szkole zawodowej,

8)  do obowiązków zespołu należą:

a)      podział na moduły kształcenia,

b)      wytypowanie nauczycieli odpowiedzialnych za realizację określonego modułu.

 

 

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

 

§ 85

 

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.      Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b)      współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu.

3.      Organizację i formy udzielania pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 86

 

1.      Wychowawca realizując zadania wychowawczo – opiekuńcze utrzymuje kontakt z rodzicami, spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

2.      O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1, decyduje Dyrektor na wniosek wychowawcy.

3.      Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.

4.      W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

 

§ 87

 

1. Wychowawcy  wszystkich oddziałów  tworzą zespół wychowawczy Zespołu.

2  Pracą zespołu wychowawczego kieruje jego przewodniczący powołany przez Dyrektora.

3. Głównym zadaniem zespołu wychowawczego jest koordynacja wszystkich działań  

     wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:

1) ustalanie problemów o kluczowym znaczeniu, które powinny być realizowane na  

    godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,

2) współdziałanie w realizacji wychowania zdrowotnego,

3) propagowanie tematyki dotyczącej kultury bycia,

4) sposobów komunikowania się z domem rodzicielskim,

5) sprawowania opieki i działań resocjalizacyjnych w stosunku do młodzieży 

    niedostosowanej społecznie, mającej problemy nie tylko w nauce,

6) szukanie możliwości udzielania pomocy materialnej uczniom z najuboższych rodzin.

 

 

Rozdział 4
Pedagog szkolny

 

§ 88

 

1.      Dla zapewnienia różnorodnych form specjalistycznej opieki nad młodzieżą szkolną, zatrudnia się w szkole pedagoga szkolnego.

2.      Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należą:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


3.      Pedagog szkolny prowadzi dziennik pedagoga, do którego wpisuje tygodniowy plan zajęć, zajęcia (czynności) przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności psychologiczno – pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi działa przy wykonywaniu swoich zadań.

4.      Szczegółowy zakres działań pedagoga  określa jego zakres obowiązków oraz plan pracy.

Rozdział 5

Biblioteka szkolna

 

§ 72

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

 2. W skład Biblioteki wchodzą:

1)     wypożyczalnia,

2)     czytelnia.

3)     Multimedialne Centrum Informacyjne

 3. Szkolne komputery są wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia

 

§ 73

 1. Z Biblioteki mogą korzystać:

1)     uczniowie Zespołu,

2)     nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,

3)     rodzice,

4)     inne osoby - za zgodą Dyrektora.

2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 74

 

1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należą:

1)     opieka nad zbiorami Biblioteki,

2)     aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,

3)     działanie na rzecz popularyzacji Biblioteki wśród uczniów.

 

§ 75

 

  1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
  2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  3. Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

 

§ 76

 

1. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie