Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Komunikat dot. egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW ORAZ UCZNIÓW ZST

PRZYSTĘPUJACYCH

DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W SESJI STYCZEŃ/LUTY 2021

 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).

 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

PRZYBORY NA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

 

Pełna treść komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów piśmienniczych z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 – Formuła 2012 i Formuła 2017 znajduje się tutaj:

Komunikat o pomocach-cz.pisemna-PP2012_2017.pdf

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna-PP2012_2017.pdf

 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

Pełna treść wytycznych – przeprowadzanie egzaminów znajduje na stronie MEN: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf.

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostanie umieszczony na tablicy w holu głównym szkoły oraz w gablocie obok portierni.

 

Osoby zdające egzamin w danym dniu powinny się zgłosić zgodnie z informacją, która zostanie przekazana droga elektroniczną (absolwenci – e-mail, uczniowie e-dziennik)

jednak nie później niż30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Dodano: 2021-01-09Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie