Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
REGULAMIN MONITORINGU

Regulamin stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie

1. Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie w tym także w podległym pod tę jednostkę Centrum Kształcenia Zawodowego z lokalizacją w Tczewie przy ulicy Jana Sobieskiego 10.

2. Definicje:

• Administrator Danych Osobowych (ADO) – to Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie (zwanego dalej ZST w Tczewie), reprezentowany przez Pana Dyrektora Czesława ROCZYŃSKIEGO. Administrator Danych Osobowych, z definicji, to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach, środkach przetwarzania oraz odpowiadająca za ochronę przetwarzanych danych osobowych.

• Administrator Systemu Monitoringu – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzą kamery oraz rejestrator cyfrowy.

• Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się.

• Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.

• Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

• Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu.

3. Cel stosowania monitoringu:

Prowadzimy monitoring wizyjny w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej jednostki,

b) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie ZST w Tczewie, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu,

c) nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie jednostki.

4. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w obszarze administrowanym przez ZST w Tczewie. Kamery systemu monitoringu należącego do jednostki zostały rozlokowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Zarówno teren zewnętrzny jak i pomieszczenie, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz napisu informacyjnego. Piktogramy umieszczone są przy wszystkich wejściach do obszaru objętego monitoringiem.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

a) wizerunek osób fizycznych,

b) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

d) nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren przyległy do ZST w Tczewie.

6. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone:

Obszar objęty monitoringiem:

• pomieszczenia szkolne – korytarze (ciągi komunikacyjne),

• teren wokół jednostki.

Obszar wyłączony z monitoringu:

• sale zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

• pomieszczenia w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

• pomieszczenia przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pracowników,

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

• gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnie i przebieralnie.

Monitoring w wymienionych pomieszczeniach można stosować jeśli jego obecność jest podyktowana względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r w art 108a. – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

7. Czas przechowywania i udostępnianie:

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały. Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:

W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się:

• Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych.

• Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych.

• Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,

b) żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,

c) żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO,

d) żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

f) przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych ZST w Tczewie, bezpieczeństwa uczniów, wychowanków i pracowników lub też w związku ze złożoną skargą.

10. Podstawa prawna:

a) art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016 r.),

b) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn.zm.),

c) art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn.zm.),

d) art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn.zm.).

Dodano: 2020-05-20Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie