Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Egzamin w sesji czerwiec/lipiec 2021

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW ORAZ UCZNIÓW ZST

PRZYSTĘPUJACYCH

DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2021

 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu - bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 

Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,  z  zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej:

 

Osoba , która przechorowała COVID -19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID -19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie, przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 

 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.6.)

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).

 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd.

 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

PRZYBORY NA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

 

Pełna treść komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów piśmienniczych z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 – Formuła 2012 i Formuła 2017 znajduje się tutaj:

 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorujacego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

Pełna treść wytycznych – przeprowadzanie egzaminów znajduje na stronie MEN: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostanie umieszczony na tablicy w holu głównym szkoły oraz w gablocie obok portierni.

 

Osoby zdające egzamin w danym dniu powinny się zgłosić zgodnie z informacją, która zostanie przekazana droga elektroniczną (absolwenci – e-mail, uczniowie e-dziennik)

jednak nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Dodano: 2021-06-21Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie