Statut Zespołu Szkół Technicznych im kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie

wpis w: Statut szkoły | 0

 Statut nadany Zarządzeniem Nr 14/2015 z  17 września 2015 roku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego                      w Tczewie z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 

 • 1

 

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego,
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu,
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole,
 • uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole,
 • organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Powiat Tczewski,
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Rozdział 2

Nazwa Zespołu i inne informacje

 

 • 2

 

 1. Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie jest zespołem szkół publicznych, w którego skład wchodzą:

 

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum kształcąca w zawodach:
 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. elektromechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania cyklu kształcenia 3 lata.

 

 • Technikum na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:
 1. technik informatyk
 2. technik elektryk
 3. technik cyfrowych procesów graficznych
 4. technik pojazdów samochodowych
 5. technik mechanik

Czas trwania cyklu kształcenia 4 lata.

 1. Zespół przewiduje możliwość wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.
 2. Siedziba Zespołu znajduje się w Tczewie, ul. Parkowa 1.

 

 • 3

 

 1. Ustalona nazwa Zespołu i szkół wchodzących w skład Zespołu powinna być używana w pełnym brzmieniu Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie.

 

 • 4

 

 1. Nauczanie w Zespole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane środki lokuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, na rachunku Starostwa Powiatowego.

 

 • 5

 

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku nauki określają odrębne przepisy.
 2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 

 • 6

 

 1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 2. W Zespole działają: PCK, LOK, Samorząd Uczniowski. W Zespole funkcjonuje również sklepik szkolny.
 3. W Zespole działają też związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

 • 7

 

 1. Zespół jest jednostką budżetową.
 2. W Zespole mogą być tworzone środki specjalne.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

 

 • 8

 

 1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.
 3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 • 9

 

 1. Zasady wydawania wzorów świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 • 10

 

 1. Zespół może pobierać opłaty za usługi i czynności administracyjne, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych lub z działalności prowadzonej w ramach środków specjalnych.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

 

 

 • 11

 

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
 2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 3. Szkoła w ramach posiadanych środków, możliwości i kompetencji realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • 12

 

 1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia młodzieży.
 2. Rodzic lub prawny opiekun powinien poinformować szkołę do dnia 01.09 każdego roku o wszelkich przeciwwskazaniach do realizacji edukacji w ZST i zmianach zaistniałych w trakcie trwania nauki.
 3. rodzic lub prawny opiekun powinien dostarczyć do dnia 01.09 dokumenty potwierdzające wszelkie dysfunkcje, choroby, zaburzenia i niepełnosprawności typu: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, zespół Aspergera, autyzm, ADHD, wady słuchu, wzroku i inne,
 4. jeśli w trakcie trwania nauki w ZST stwierdzi się u ucznia powyższe dysfunkcje, choroby, zaburzenia niepełnosprawności, rodzic lub prawny opiekun niezwłocznie powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do szkoły.

 

 • 13

 

 1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły,
 • pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 • działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
  1. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  2. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

 • 14

 

 1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
 • wdraża do dyscypliny i punktualności.
 1. Zespół wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

 • 15

 

 1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
 • ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
 • sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi opieki uczniami.
 • zespół zapewnia odpowiedni stan bhp uczniom i pracownikom na terenie szkoły oraz podczas  imprez organizowanych przez szkołę zgodnie z obecnymi przepisami
 1. W szkole jest zainstalowany monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracowników szkoły.

 

 • 16

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:
 • podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia,
 • podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
  1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 • 17

 

 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 

 • 18

 

 1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

 

 • 19

 

 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Zespołu, doraźnej lub stałej pomocy finansowej.

 

 • 20

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, najlepiej uczących w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez cały okres nauczania.
 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 • z urzędu,
 • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
 • na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące, o sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.
 2. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 


Dział II

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

 

 • 21

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością organizacyjną Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

 • 22

 

 1. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy wicedyrektorów. Liczbę wicedyrektorów regulują odrębne przepisy.

 

 • 23

 

 1. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

 • 24

 

 1. W Zespole działają też organy: Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 • 25

 

 1. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

 

 • 26

 

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy – także organ prowadzący Zespół.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

 

 • 27

 

 1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

 

 • 28

 

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami, a także nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
 2. Przepis § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 • 29

 

 1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności porządkowej,
 • sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

 

Rozdział 2

Dyrektor Zespołu

 

 • 30

 

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 • 31

 

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.
 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

 

 • 32

 

 1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
 • w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, przenoszenia ich do innych klas lub zawodów,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 5. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 6. realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 7. organizowanie zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego zawodowego,
 8. organizowanie zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa lub program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 • w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu,
 2. opracowanie arkusza organizacji Zespołu,
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 • w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowywanie planu finansowego Zespołu,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
 • w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu,
 2. organizowanie wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
 • w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu,
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

 • 33

 

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
 • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
 • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 • decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
 • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu,
 2. ustala:
 • zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego,
 • regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Zespołu,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 1. ustala plan urlopów pracowników Zespołu nie będących nauczycielami,
 2. przedkłada do zaopiniowania regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli.
 • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
 • dokonuje oceny pracowników samorządowych.
 • do 15 czerwca danego roku podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników szkolnych, obowiązujących od początku następnego roku szkolnego. Wykazy te są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 

 • 34

 

 1. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

 

 • 35

 

 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji, określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 • 36

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
 3. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu,
 4. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Zespołu,
 5. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu.

 

 

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

 

 • 37

 

 1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb stanowisko kierownika szkolenia praktycznego zgodnie z przepisami prawa.
 2. Stanowisko wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na zasadach ustalonych przez organ prowadzący na okres kadencji Dyrektora.

 

 • 38

 

 1. Do zakresu działania wicedyrektorów należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem Zespołu.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych określa Dyrektor, powierzając te stanowiska.
 3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

 

 

Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

 

 • 39

 

 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna.

 

 • 40

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. Posiadają oni status funkcjonariuszy publicznych.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
 • sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
 • wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
 • kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 • zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu.

 

 • 41

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
 • zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców – szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
 • powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływanie z tych stanowisk,
 • organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
 • projekt planu finansowego Zespołu,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.
 • opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej.
 • Opiniuje wnioski nauczycieli o dopuszczenie do użytku szkolnych programów nauczania.
 1. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. Wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,
 • deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
 • wybiera w głosowaniu tajnym jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu.

 

 • 42

 

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w Zespole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
 2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:
 • nowelizuje Statut,
 • występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).
 1. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:
 • przed znowelizowaniem Statutu,
 • przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Zespole.

 

Rozdział 5

Rada Rodziców

 

 • 43

 

 1. W Zespole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwalają przedstawiciele rodziców uczniów Zespołu.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
 5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 6. Rada Rodziców ma możliwość do wglądu wyniki ewaluacji zewnętrznej szkoły.

 

 • 44

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej Rady Oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Zgromadzenie przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów zwołuje:
 • w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,
 • w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.
 1. Zwołanie Zgromadzenia przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów polega na zawiadomieniu przedstawicieli rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
 2. Drugi termin Zgromadzenia przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 

 • 45

 

 1. Zgromadzenie Rady Rodziców prowadzi organ zwołujący.
 2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu Rady Rodziców mogą wziąć udział:
 • Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,
 • osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
 • osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.
 1. Obrady Zgromadzenia Rady Rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego, co najmniej:
 • termin i miejsce Zgromadzenia,
 • stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
 • listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
 • przyjęty porządek obrad,
 • treść podjętych uchwał,
 • podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

 • 46

 

 1. Uchwały Zgromadzenia Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności, co najmniej (quorum):
 • połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia,
 • jednej piątej rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.
  1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa, o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.
 1. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.

 

 • 47

 

 1. Rada Rodziców może występować do innych organów Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, w sprawach określonych w Statucie.
 2. Desygnowanie przedstawiciela Rady Rodziców odbywa się w głosowaniu tajnym na podstawie przyjętego regulaminu Rady Rodziców.

 

 • 48

 

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Zespołu (Fundusz Rady Rodziców).
 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
 3. O sposobie obsługi finansowej Funduszu decyduje Rada Rodziców.
 • 49

 

 1. Radzie Rodziców przedstawia się:
 • 5-letnie i roczne programy rozwoju Zespołu,
 • program wychowawczy Zespołu,
 • szkolny program profilaktyki,
 • plan nadzoru pedagogicznego,
 • plan diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • zmiany w Statucie Zespołu oraz warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego,
 • dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • wnioski o pomoc materialną dla uczniów z Funduszu Zapomogowego.
  1. Rodzice mają prawo do:
 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania swojego dziecka,
 • rzetelnej informacji o jego postępach i ocenach nauki oraz zachowania,
 • wsparcia ze strony Zespołu w razie problemów wychowawczych,
 • partnerskiego współdziałania poprzez swoich przedstawicieli z organami Zespołu.
  1. Rodzice mają obowiązek:
 • wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem jego godności,
 • poświęcać swój czas i uwagę jego nauce, tak, aby wzmacniać wysiłki Zespołu zmierzające do osiągnięcia celów nauczania i wychowania,
 • dbać o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować wychowawcę o przyczynach jego nieobecności,
 • angażowania się, jako partnerzy, w działania Zespołu i współdziałać w jego organach,
 • uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą,
 • informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.
  1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły,
  2. programu profilaktyki.
 • opiniowanie programu dydaktycznego,
 • opiniowanie projektu planu finansowego.
 • Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w § 32 ustęp 1 pkt 1 g) h).

 

 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz.U. 2007 Nr 80 poz. 542. Załącznikiem jest tryb powoływania Rady Rodziców.

 

 

 

Rozdział 6

Samorząd Uczniowski

 

 • 50

 

 1. Wszyscy uczniowie Zespołu, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 

 • 51

 

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 1. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Zespołu.

 

 • 52

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.
 3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

 • 53

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele uczniów z poszczególnych oddziałów (po 3 osoby z każdego oddziału).
 2. Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów klasowych zwołuje:
 • w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego – Dyrektor
 • celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego – właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.
 1. Zwołanie Zgromadzenia przedstawicieli Samorządów klasowych polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole.
 2. Drugi termin Zgromadzenia przedstawicieli Samorządów klasowych może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
 3. Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów klasowych prowadzi organ zwołujący.
 4. Obrady Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego są utrwalane w formie protokołu, zawierającego, co najmniej:
 • termin i miejsce Zgromadzenia,
 • stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
 • listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
 • przyjęty porządek obrad,
 • treść podjętych uchwał,
 • podpisy prowadzącego i protokolanta.
 1. Uchwały Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu, co najmniej (quorum):
 • połowy uczniów – w pierwszym terminie Zgromadzenia,
 • jednej piątej uczniów – w drugim terminie Zgromadzenia.
 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.
 2. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum, o jakim mowa w ust. 6 pkt 2, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.
 3. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

 

 • 54

 

 1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

 

 • 55

 

 1. Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia Samorządu Uczniowskiego oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 56

 

 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

 

 • 57

 

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski ponadto:
 • może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
 • wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • wyraża opinię w przypadku oceny pracy nauczyciela,
 • występuje w sprawach określonych w Statucie.

 

 • 58

 

 1. W Zespole może działać Rada Szkoły.
 1. Radę Szkoły powołuje się na zasadach określonych w ustawie.

 


Dział III

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

Rozdział 1
Planowanie działalności Zespołu

 

 • 59
 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. W szkole obowiązuje jedno klasyfikowanie śródroczne, którego termin ustala Dyrektor szkoły na podstawie kalendarza roku szkolnego województwa pomorskiego.
 4. Dla klas programowo najwyższych, technikum wprowadza się odrębny termin klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) w grudniu w tygodniu przed rozpoczęciem przerwy świątecznej.

 

 • 60

 

 1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
 • program rozwoju szkoły,
 • program wychowawczy Zespołu,
 • zestaw programów nauczania,
 • kalendarz roku szkolnego ,
 • plan dydaktyczny szkoły,
 • arkusz organizacyjny Zespołu,
 • wewnątrzszkolny system oceniania,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • plan dyżurów nauczycieli,
 • plan nauczania poszczególnych typów szkół,
 • wykaz podręczników szkolnych ,
 • program profilaktyki szkolnej,
 • szkolny wykaz programów nauczania,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

 

 • 61

 

 1. Plan pracy Zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 2. Plan pracy Zespołu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza – Rada Pedagogiczna.

 

 • 62

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół.
 1. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
 1. W szkołach ponadgimnazjalnych Dyrektor szkoły, na podstawie ramowego planu nauczania, ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. W zasadniczych szkołach zawodowych, średnich zawodowych i policealnych szkolny plan nauczania uwzględnia plany zawarte w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.
 2. W szkolnym planie nauczania jest możliwe wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone będzie zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych. Blok przedmiotowy musi zapewniać realizację zadań, wynikających z podstawy programowej oraz zachować wymiar godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określony w ramowym planie nauczania.

 

 • 63

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 • 64

 

 1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów określa regulamin opracowany przez Zespół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z uwzględnieniem przepisów MEN.

 

 • 65

 

 1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego, określają odrębne przepisy.

 

 • 66

 

 1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w poszczególnych oddziałach odbywają się zgodnie z planami nauczania dla odpowiednich zawodów.
 1. Uczniowie Zespołu odbywają zajęcia praktyczne w Zespole Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego i u pracodawców indywidualnych.
 2. Praktyki zawodowe uczniowie Zespołu odbywają w zakładach pracy.
 3. Zasady odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych, określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

 

 • 67

 

 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. W uzasadnionych przypadkach wynikających z bieżącej organizacji szkoły, dyrektor może ustalić inny wymiar godzin zajęć edukacyjnych, krótszy niż 45 minut.
 5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – pięciominutowe, dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową.

 

 • 68

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym lub semestralnym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Liczba uczniów w oddziale może wynosić do 36 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
 3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.
 4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Zespół.

 

 • 69

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów.

 

 • 70

 

 1. W Zespole dokonuje się podziału na grupy:
 • na zajęciach z języków obcych i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W Zespole, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

 

Rozdział 3

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 • 71

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
 1. Dziennik Wychowawczy klasy;
  1. Dziennik Wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.
 2. Dziennik Wychowawczy klasy zawiera:
  • dokumentację dotyczącą planowania i realizacji planu wychowawczego klasy:
 3. plan wychowawczy klasy,
 4. sprawozdanie z realizacji planu w I semestrze,
 5. sprawozdanie z realizacji planu w II semestrze,
 6. zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia,
 7. zgodę rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. sprzeciw rodziców w sprawie uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • ocenę zachowania ucznia:
 9. oceny zachowania proponowane przez nauczycieli,
 10. zestawienie proponowanych ocen zachowania przez wychowawcę klasy,
  • informacje dotyczące współpracy z rodzicami:
 11. tematyka zebrań,
 12. lista obecności na zebraniach,
 13. uwagi nauczycieli,
 14. indywidualne rozmowy z rodzicami,
 15. inną dokumentację wychowawcy.
 16. Dziennik Wychowawczy przechowywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz z dziennikiem lekcyjnym oddziału.
 17. Dziennik Wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5.
 18. Dziennik Wychowawczy jest własnością szkoły.

 

 

Rozdział 4

Biblioteka szkolna

 

 • 72

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 2. W skład Biblioteki wchodzą:
 • wypożyczalnia,
 • Multimedialne Centrum Informacyjne
 1. Szkolne komputery są wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia

 

 • 73

 

 1. Z Biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie Zespołu,
 • nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,
 • rodzice,
 • inne osoby – za zgodą Dyrektora.
 1. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

 • 74

 

 1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należą:
 • opieka nad zbiorami Biblioteki,
 • aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,
 • działanie na rzecz popularyzacji Biblioteki wśród uczniów.

 

 • 75

 

 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
 2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

 

 • 76

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

 


Dział IV

NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

Rozdział 1

 Zagadnienia podstawowe

 

 • 77

 

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych i administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu, określają odrębne przepisy.

 

 • 78

 

 1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania, określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne.

 

 • 79

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów: troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych). O przewidywanych ocenach niedostatecznych należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
 4. Wszelkie zasady dotyczące systemu oceniania określa wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

 

 • 80

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
 • zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
 1. realizację obowiązujących programów nauczania na podstawie przygotowanych przez nauczyciela i przyjętych przez dyrekcję szkoły do realizacji rozkładów materiałów z nauczanych przedmiotów,
 2. stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej.
 6. Dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny.
 7. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania.
 8. Udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

 • 81

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.
 3. Nauczyciele wykonują dyżury podczas przerw wg ustalonego harmonogramu.
 4. Jeżeli nauczyciel ma zastępstwo to pełni dyżur za n-la, którego zastępuje – przed i po lekcji, na której jest zastępstwo. Jeżeli koliduje to z jego dyżurem, ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi.

 

 • 82

 

 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
 • pracę własną,
 • udział w pracach zespołu przedmiotowego,
 • korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

 • 83

 

 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli, określają odrębne przepisy.

 

 • 84

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.
 3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Zespołu.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 • dokonaniu wyboru programu nauczania i przedłożenia do Dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w danym roku szkolnym dla określonych zawodów lub przedmiotów (Nauczyciele mogą składać także wnioski indywidualnie).
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 • wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 • dla prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych powołuje się zespoły do opracowania bloków kształcenia w technikum i zasadniczej szkole zawodowej,
 • do obowiązków zespołu należą:
 1. podział na moduły kształcenia,
 2. wytypowanie nauczycieli odpowiedzialnych za realizację określonego modułu.

 

 

 

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

 

 • 85

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
  2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu.
 4. Organizację i formy udzielania pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 • 86

 

 1. Wychowawca realizując zadania wychowawczo – opiekuńcze utrzymuje kontakt z rodzicami, spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1, decyduje Dyrektor na wniosek wychowawcy.
 3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.
 4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

 • 87

 

 1. Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespół wychowawczy Zespołu.
 2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje jego przewodniczący powołany przez Dyrektora.
 3. Głównym zadaniem zespołu wychowawczego jest koordynacja wszystkich działań wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:
 • ustalanie problemów o kluczowym znaczeniu, które powinny być realizowane na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
 • współdziałanie w realizacji wychowania zdrowotnego,
 • propagowanie tematyki dotyczącej kultury bycia,
 • sposobów komunikowania się z domem rodzicielskim,
 • sprawowania opieki i działań resocjalizacyjnych w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, mającej problemy nie tylko w nauce,
 • szukanie możliwości udzielania pomocy materialnej uczniom z najuboższych rodzin.

 

 

Rozdział 4
Pedagog szkolny

 

 • 88

 

 1. Dla zapewnienia różnorodnych form specjalistycznej opieki nad młodzieżą szkolną, zatrudnia się w szkole pedagoga szkolnego.
 2. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należą:
  • rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • poznanie sytuacji rodzinnej i socjalnej ucznia,
  • działania na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wczesne wykrywanie przejawów niedostosowania społecznego,
  • działania profilaktyczne i resocjalizacyjne,
  • współpraca z nauczycielami, rodzicami, środowiskiem i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi,
  • pedagogizacja rodziców,
  • planowanie i koordynowanie zadań szkoły na rzecz uczniów w zakresie wyboru dalszych kierunków kształcenia lub poszukiwania pracy.
 3. Pedagog szkolny prowadzi dziennik pedagoga, do którego wpisuje tygodniowy plan zajęć, zajęcia (czynności) przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności psychologiczno – pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi działa przy wykonywaniu swoich zadań.
 4. Szczegółowy zakres działań pedagoga określa jego zakres obowiązków oraz plan pracy.
 5. Zespół umożliwia uczniom i rodzicom korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pomoc organizowana jest w szczególności w formie:

 • zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • porad dla uczniów,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 


Dział V

UCZNIOWIE

 

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

 

 • 89

 

 1. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Zespół.

 

 • 90

 

 1. Warunki przyjmowania uczniów do szkół, które wchodzą w skład Zespołu oraz tryb postępowania w tych sprawach, regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

 

 • 91

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole.
 1. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określa wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.
 3. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa regulamin opracowany przez Zespół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z uwzględnieniem odrębnych przepisów MEN.

 

 • 92

 

 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
  • przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów,
  • podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
  • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu,
  • przygotowania się do zajęć edukacyjnych, do zajęć edukacyjnych w zastępstwie ujętych w planie co najmniej dzień wcześniej, do zajęć pozalekcyjnych, jeżeli jest taka potrzeba oraz odrabiania zadań domowych,
  • właściwego zachowywania się na zajęciach edukacyjnych i przerwach, tak by nie zakłócać ich przebiegu,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia i kultury słowa w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
  • dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
  • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,
  • noszenia stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentuje Szkołę:
   1. uczennica – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka,
   2. uczeń – ciemny garnitur lub spodnie i biała koszula z krawatem,
  • przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych:
 1. przestrzegania zakazu korzystania z e-papierosa na terenie szkoły
 2. w przypadku naruszenia tego zakazu uczeń przekazuje wyłączony telefon, e-papieros w depozyt do sekretariatu szkoły,
 3. urządzenie może odebrać rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 4. zabrania się nagrywania i robienia zdjęć za pomocą w/w sprzętu innym uczniom i pracownikom szkoły bez ich zgody i zgody dyrektora szkoły,
 5. w przypadku powtarzania się tych sytuacji wobec ucznia zostaną zastosowane kary według Statutu.
 • noszenia odpowiedniego stroju (skromny, niewyzywający, estetyczny) i dbania o schludny wygląd. (zakaz noszenia kapturów i czapek na głowach w czasie przerw)

 

 • Przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności:
  1. chłopcy:
 1. lekkie i wygodne obuwie,
 2. długie spodnie,
 3. koszula, koszulka z krótkim lub długim rękawem, w niekrzykliwej tonacji pozbawiona błyszczących ozdób i dużych napisów,
 4. marynarka, ciemny sweter, bluza pozbawiona krzykliwych napisów,
  1. dziewczęta:
 5. lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie,
 6. długie spodnie, spódnica lub sukienka (długości co najmniej do kolan),
 7. bluzka, koszulka z długim lub krótkim rękawem, zakrywającym ramiona o małym dekolcie (długość bluzki co najmniej do bioder), w niekrzykliwej tonacji,
 8. W okresie wiosenno – letnim po uprzednim zarządzeniu dyrektora dopuszcza się uczęszczania na zajęcia w krótszych jednokolorowych spodniach o długości za kolana.
  • Przez schludny wygląd rozumie się w szczególności:
   1. chłopcy:
 1. czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów oraz stosowania we włosach nadmiernej ilości żelów lub podobnych środków,
 2. zabrania się tatuaży i precingu,
 3. krótkie i czyste paznokcie,
  1. dziewczęta
 4. czyste włosy; nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów oraz stosowania we włosach nadmiernej ilości żelów i innych środków,
 5. zabrania się tatuaży i precingu. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii,
 6. krótkie paznokcie w naturalnym kolorze.
 7. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz używania e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 8. Ucznia obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń nagrywająco – odtwarzających np. MP 3, aparatów cyfrowych, dyktafonów itp. w czasie zajęć edukacyjnych.
 9. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie mienia Szkoły.
 10. Uczniowie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły identyfikatorów (szkolnych legitymacji w etui) wg ustalonych zasad.

 

 • 93

 

 1. Nieobecność na zajęciach oraz spóźnienia usprawiedliwia się w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły na podstawie:
  • zaświadczenia lekarskiego,
  • oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych),
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia jeżeli takie są ustalenia wychowawcy klasy z rodzicami uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Nagrody i kary

 

 • 94

 

 1. Ucznia można nagrodzić za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Zespołu,
 • osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Zespołu.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 • pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
 • pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Zespołu,
 • list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
 • dyplom uznania od Dyrektora,
 • nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Rady Rodziców,
 • inne wyróżnienie lub nagroda ustanowiona przez Dyrektora lub Radę Rodziców.
 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

 • 95

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 92, uczeń może zostać ukarany:
 • upomnieniem wychowawcy klasy,
 • pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
 • upomnieniem lub naganą Dyrektora,
 • pozbawieniem pełnionych na forum Zespołu funkcji,
 • ustaleniem przez wychowawcę oceny zachowania – do nieodpowiedniej lub nagannej włącznie,
 • przeniesieniem do równoległej klasy (o ile istnieje taka możliwość).
 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, nakłada Dyrektor.
 3. O nałożonej karze informuje się rodziców.
 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 6. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 7. Uczeń może być ukarany skreśleniem z listy uczniów za rażące naruszenie szkolnych obowiązków.
 8. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 8 następuje, jeżeli:
 • uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
 • uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.
 • rażąco narusza Statut Zespołu.
 • zagraża życiu lub zdrowiu innych osób w szkole (w trybie natychmiastowym).
 1. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 8, w okolicznościach określonych w ust. 9 pkt. 1 – 4, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
 2. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, określają odrębne przepisy.
 3. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy ucznia przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu.

 

 • 96

 

 1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. Przepisu poprzedzającego w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w przypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

 

 

Rozdział 4.

Procedury postępowania

w przypadku niewłaściwych zachowań i zagrożenia uczniów

 

 • 97

 

 1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (używanie alkoholu lub innych środków odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego: arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od obowiązku nauki; włóczęgostwo; udział w działalności grup przestępczych – art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)

 

należy podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi oraz pedagogowi szkolnemu.
 • Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i informuje ich o problemach wynikających z zachowania ucznia. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.
 • Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności i umieszczają w dokumentacji pedagoga.
 • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, pedagog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 • Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku nieprawidłowych zachowań w relacji uczeń – nauczyciel:

 

W przypadku zaistniałego konfliktu między uczniem a nauczycielem uczeń zobowiązany jest powiadomić wychowawcę lub rodzica. Rodzic może sam zgłosić wychowawcy nieprawidłowości w relacjach uczeń – nauczyciel. Wychowawca przeprowadza rozmowę z nauczycielem, którego konflikt dotyczy. Jednocześnie informuje o zaistniałym fakcie pedagoga, który zawiadamia dyrekcję. Zarówno pedagog, jak i dyrektor mogą przeprowadzić rozmowę z nauczycielem, którego konflikt dotyczy.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia zachowań niezgodnych ze Statutem Szkoły podczas zajęć lekcyjnych:

 

Jeżeli na zajęciach lekcyjnych nauczyciel jest świadkiem zachowań niezgodnych ze Statutem Szkoły, przeprowadza rozmowę z danym uczniem. Powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora. Wychowawca o niewłaściwym zachowaniu ucznia informuje rodziców, a następnie z uczniem i jego rodzicami przeprowadza rozmowę. Efektem takiego postępowania może być kontrakt zawarty między wychowawcą, uczniem i rodzicem. Wychowawca w dalszym okresie nauki obserwuje zachowanie ucznia.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku nie realizowania obowiązku nauki:

 

 • Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w szkole,
 • Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełnianie w/w obowiązku ustawa o systemie oświaty powierzyła gminom,
 • Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 7 dni od daty nieobecności,
 • Nieusprawiedliwione nieobecności wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego,
 • Pedagog lub wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach,
 • Wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę rodzicami w obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności, zawarcie kontraktu, poinformowanie o konsekwencjach wagarów,
 • Pedagog szkolny powiadamia stosowne urzędy miast i gmin o nierealizowaniu obowiązku nauki przez ucznia.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o posiadanie środków psychoaktywnych:

 

Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń może mieć przy sobie narkotyki, nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów). Rodzice/opiekunowie muszą się stawić na wezwanie. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu posiadane  substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa przeszukiwać samodzielnie ucznia. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję. Jeśli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest przekazać ją niezwłocznie policji. Wcześniej w miarę możliwości, powinien ustalić w jaki sposób uczeń zdobył substancję. Całe zdarzenie musi być udokumentowane. Nauczyciel musi sporządzić w miarę dokładną notatkę.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 

 • Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (pedagoga) oraz dyrekcję, którzy podejmują następujące kroki:
 • Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 • Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 • Zawiadomienie o tym fakcie rodziców/opiekunów, których trzeba zobowiązać do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
 • Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5%o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) policja ma prawo przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, o fakcie tym zawiadamia się jego rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny,
 • Jeżeli powtarzają się wypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor placówki ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 • Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły zostanie znaleziona substancja wyglądem przypominająca narkotyk, powinno się podjąć następujące kroki:
 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje, (jeśli to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję.
 • Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 • Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.
 1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu:
 • Należy zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób postronnych i ewentualnie ustalić świadków zdarzenia).
 • Zawiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub sąd rodzinny (obowiązek ten spoczywa na kierownictwie szkoły).
 • Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.
 • Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność
 • W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne.
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów/.
 • Nie nagłaśniać zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w przypadku nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:
 • Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 • Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 • Powiadomienie rodziców ucznia.
 • Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu:

 • Udział w bójce lub pobiciu.
 • Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
 • Znęcanie się.
 • Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na złożone zeznania.
 • Podrabianie dokumentów.
 • Kradzież.
 • Kradzież z włamaniem.
 • Rozbój.
 • Przywłaszczenie.
 1. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych substancji:
 • Uniemożliwienie dostępu osób postronnych do tych środków.
 • Powiadomienie dyrekcji szkoły, która przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby.
 • W przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel – organizator zajęć podejmuje procedury leżące w gestii dyrekcji.
 1. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych ucznia:

 

 • Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego, przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce,
 • Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia,
 • W razie konieczności wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe, policje, straż miejską i w czasie tej interwencji zadbać, aby przebiegała spokojnie i dyskretnie,
 • Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, rodziców i wychowawcę ucznia,
 • Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. przed kontaktem z mediami,
 • W ramach działań pokryzysowych dokonać diagnozy ryzyka ponowienia próby samobójczej,
 • Zaplanować dalszą strategię postępowania wspólnie ze specjalistami np. Wydziału Interwencji Kryzysowej lub placówki zdrowia psychicznego,
 • Podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo (zapewnienie dziecku opieki psychologicznej, stałego nadzoru),
 • W przypadku, gdy uczeń dokonał udanego aktu samobójczego, należy:

– wyselekcjonować grupę osób związanych emocjonalnie z ofiarą samobójstwa lub przejawiających tendencje samobójcze i otoczyć ich pomocą psychologiczną,

– monitorować stan psychiczny uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia stresu pourazowego,

– stworzyć młodzieży warunki do rozmowy o samobójstwie, lecz nie dopuścić do gloryfikacji tego typu zachowań oraz do idealizowania osoby, która targnęła się na życie,

– umożliwienie przeżycia żałoby pozostałym uczniom (rozmowy grupowe, indywidualne),

 

 • Przekazanie uczniom informacji o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu, o numerach infolinii i telefonach zaufania.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku dziecka odrzuconego w klasie:

 

Wychowawca rozmawia zarówno z odrzuconym uczniem, jak i jego rodzicami. Dokonuje diagnozy sytuacji, inicjując dyskusję w klasie. Następnie informuje o zaistniałym problemie pedagoga. Po wspólnej rozmowie (uczeń, rodzice, wychowawca, pedagog) zostają podjęte odpowiednie ustalenia, które następnie wychowawca jest zobowiązany przekazać nauczycielom uczącym. Dziecku odrzuconemu w klasie można zaproponować udział w kołach zainteresowań, porady psychologa bądź pedagoga, uczestnictwo w grupie terapeutycznej.

 

 

 

Rozdział 5.

Naprawianie szkód materialnych

 

 • 98

 

 1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za spowodowane przez ucznia szkody materialne.
 2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną, może zostać zobowiązany do jej naprawienia.
 1. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.
 2. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, przy szkodach większych wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

 


Dział VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  OCENIANIA

 

Rozdział 1

Ocenianie zajęć edukacyjnych w szkołach dla młodzieży

 

 • 99

 

 1. Nauczyciel jest i będzie najważniejszą osobą w ocenianiu ucznia. Stały kontakt z wychowankiem i systematyczność codziennej obserwacji daje nauczycielowi najbardziej miarodajną podstawę do oceniania pracy i postępów ucznia.

 

 • 100

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w  szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

 1. Najważniejszym celem działania szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • ocenę stopnia realizacji celów kształcenia na danym etapie procesu nauczania – uczenia się,
 • systematyzowanie dotychczas przyswojonej wiedzy i utrwalanie nabytych już umiejętności,
 • udzielenie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny i współoceny,
 • wdrażanie do systematycznej pracy i pobudzanie rozwoju umysłowego uczniów,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie zdobycia kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • przekazanie świadomości ciągłego rozwoju techniki,
 • wpojenie potrzeby ochrony środowiska naturalnego,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • takie budowanie struktury klasowych zajęć, aby każdy uczeń miał możliwość realizacji własnych celów i zapewnione poczucie sukcesu,
 • kształtowanie kultury oceniania.

 

 1. Przy ocenie nabytych przez ucznia umiejętności nauczyciel musi stwierdzić, na ile uczeń potrafi:

 

 • wykorzystywać wiedzę teoretyczną w działaniach praktycznych poprzez właściwe określenie obszaru występowania rozmaitych zjawisk, stosowalności poszczególnych praw i metod,
 • samodzielnie dochodzić do właściwych wniosków na podstawie posiadanego zasobu wiedzy, własnych obserwacji i przeprowadzonych doświadczeń,
 • logicznie i konsekwentnie myśleć o istocie zagadnienia, a nie odtwarzać z pamięci wyuczone ( często bez zrozumienia ) formuły,
 • kojarzyć pokrewne treści kształcenia pochodzące z różnych działów programowych, w tym z przedmiotów ogólnokształcących,
 • poprawnie prezentować swoją wiedzę i własnymi słowami opisywać zjawiska i definiować pojęcia,
 • wykazać własną inwencję w wykonaniu zadania będącego przedmiotem oceny,
 • uogólniać zagadnienia wyuczone na konkretnych przykładach.

 

 • 101

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową dla kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie. Informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 • bieżące ocenianie poprzez zastosowanie różnych form kontroli:
  1. prac pisemnych. Prace pisemne mogą mieć postać:

– testu rozpoznawczego, diagnozującego stan wiedzy z poprzedniego etapu nauczania, będącego podstawą do dalszej pracy dydaktycznej (w klasach I na początku roku szkolnego z przedmiotów ogólnokształcących),

– testu kontrolnego (kartkówka), będącego bieżącą oceną wiadomości z zakresu kilku ostatnich zajęć lekcyjnych (maksimum 15 minut, nie wymaga wcześniejszego zapowiadania),

– testu (sprawdzianu) końcowego, badającego osiągnięcia uczniów, sporządzonego wg kryteriów pomiaru dydaktycznego przeprowadzanego po omówieniu działu wiedzy (określonego etapu nauczania) lub po całym semestrze-okresie, zapowiedzianego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ocena zapisana czerwonym kolorem.

– prac pisemnych w formie wypracowań, dotyczy przedmiotów humanistycznych. Pozostałe uwarunkowania jw.

 1. odpowiedzi ustnych (krótszych lub dłuższych)-

przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego z zakresu kilku ostatnich zagadnień lekcyjnych (poza lekcjami typowo powtórzeniowymi – zapowiadanymi z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Ocena oznaczona kolorem niebieskim,

 1. zadań praktycznych np. ćwiczeń, projektów (ocena bieżąca lub efektu końcowego),
 2. obserwacji podczas pracy,
 • śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole:
  1. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec okresu, roku szkolnego i warunków ich poprawiania,
  2. przeprowadzanie egzaminów maturalnych (tryb i ocenianie regulują odrębne przepisy),
  3. przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów kończących naukę: w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej (tryb i ocenianie regulują odrębne przepisy),
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. przeprowadzanie egzaminów sprawdzających,
  6. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,

 

 • 102

 

 1. Nauczyciele oceniają ucznia w porównaniu z samym sobą, a nie w porównaniu do innych uczniów, a więc w aspektach jego własnego rozwoju.

 

 • 103

 

 1. Uczniowie powinni znać terminy prac klasowych i sprawdzianów pisemnych przynajmniej na tydzień przed ustalonym terminem.
 1. W ciągu tygodnia nauki uczniowie nie powinni mieć więcej niż dwa sprawdziany.
 1. Przygotowując tematy na sprawdzian pisemny lub pracę klasową, nauczyciel określa kryteria i wymagania na poszczególne oceny i przedstawia je
 1. Formułując pytania i stawiając problemy, n-l powinien uwzględniać zróżnicowany poziom wiedzy uczniów (pracuje przecież z uczniami słabymi, przeciętnymi i zdolnymi).
 2. Sprawdziany pisemne nauczyciel powinien sprawdzić w ciągu tygodnia a prace klasowe w ciągu 2 tygodni od ich napisania. Opóźnienia mogą być spowodowane jedynie przyczynami losowymi (absencja chorobowa n-la, wycieczka, wyjazd służbowy itp.).
 3. Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być omówione. Ponadto praca klasowa winna być opatrzona recenzją, w której nauczyciel wskaże zarówno zalety, jak i wady pracy. Wszystkie prace pisemne są przekazywane uczniom, a na życzenie – rodzicom. (W obu przypadkach do wglądu). N-l przechowuje prace pisemne do końca właściwego roku szkolnego). Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wysyłać poza obręb szkoły
 4. Nauczyciel nie może podważać wiarygodności oceny uzyskanej przez ucznia z pracy pisemnej (podejrzenie „ściągania”). Ocena, o której mowa jest ostateczna, w związku z tym nie może być dodatkowego „dopytywania” bądź innych form uwiarygodnienia w/w oceny.
 5. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie pisemnym, nauczyciel ma prawo wystawić mu ocenę niedostateczną traktując ten fakt jako odstąpienie od pisania pracy.
 6. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny uzyskanej ze sprawdzianu i pracy klasowej. Nauczyciel powinien sprawdzić poprawy sprawdzianów i prac klasowych w ciągu 3 tygodni od ich napisania. Opóźnienia mogą być spowodowane jedynie przyczynami losowymi (absencja chorobowa n-ciela, wycieczka, wyjazd służbowy itp.)
 7. Po odpowiedzi ustnej ucznia nauczyciel omawia jego wypowiedź i uzasadnia ocenę.
 8. Osoby uczestniczące w pracy grupowej otrzymują taką samą ocenę.
 9. Uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i prowadzić go wg wymagań nauczyciela (nie odbiegających od przyjętych standardów). Wyjątek mogą stanowić zajęcia laboratoryjne, praktyczne, ćwiczeniowe, o ile odnośne regulaminy nie stanowią inaczej.
 10. W przypadku ocen z przedmiotów realizowanych w formie pracowni, n-l powinien zwrócić szczególną uwagę na:
  • samodzielność, kompletność formę i estetykę wykonywanej pracy,
  • wydajność pracy,
  • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów w stosunku do własności społecznej i prywatnej,
  • oszczędną gospodarkę materiałową,
  • odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych zadań.
 11. W przypadku „poprawiania” oceny przez ucznia, nauczyciel określa zakres materiału, który uczeń winien opanować i czas (np. dwa tygodnie) na opanowanie tego materiału.
 12. W razie dłuższej nieobecności ucznia (spowodowanej np. chorobą) uczeń ma prawo do dodatkowych konsultacji, jak również do uzupełnienia wiadomości. Nauczyciele wyznaczają takiemu uczniowi terminy, w których uzupełni on wiadomości.

 

 • 104

 

 1. Ze względu na specyfikę szkolnictwa zawodowego, a głównie różnorodność szkół, zawodów i specjalności zespoły przedmiotowe:

opracowują kryteria ocen dla odnośnych kierunkowych przedmiotów z uwzględnieniem charakterystyki zawodowej absolwenta  danego zawodu i specjalności w zespole szkół.

 1. Każdy nauczyciel w oparciu o w/w ogólne kryteria opracowuje Przedmiotowy System Oceniania, który zawiera szczegółowe kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne  na poszczególne oceny  dla każdego nauczanego przedmiotu i  klasy wraz z rozkładami materiału nauczania. Kryteria ocen są udostępniane przez n-la na życzenie uczniów bądź rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Ogólne kryteria ocen kierunkowych przedmiotów znajdują się w załączeniu niniejszego regulaminu.

 

 • 105
  1. Wychowawcy i inni nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o  warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. Ustalenie terminu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny nie może przekroczyć terminów zawartych w Kalendarzu roku szkolnego.
  2. Opiekunowie klas na terenie placówek, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyczna nauka zawodu informują o powyższym na spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 • 106

 

 1. Oceny muszą być obiektywne, sprawiedliwe, pełnią funkcje wychowawcze i instruktywne. Towarzyszy im uzasadnienie, które uświadamia uczniowi jego mocne i słabsze strony. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Oceny z zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu są do wglądu w zeszycie zajęć praktycznych ucznia.
 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją dodatkowo uzasadnić. Uzasadnienie oceny odbywa się na podstawie WSO.

 

 

 

 • 107

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (również niepublicznej) lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Przy ustalaniu oceny z zajęć laboratoryjnych bądź innych specjalizujących, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 1. Nauczyciele wychowania fizycznego przy wystawianiu ocen ze swojego przedmiotu muszą zwrócić uwagę na systematyczność udziału ucznia w zajęciach, możliwości fizyczne ucznia, na jego zaangażowanie, aktywność i rozwój. W związku z tym uczeń nawet wybitnie uzdolniony sportowo, ale lekceważący zajęcia np. poprzez nie noszenie stroju, nie może otrzymać oceny końcoworocznej celującej ze względów wychowawczych.
 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
 2. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma prawo korzystać na terenie szkoły z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, opieki psychologa i pedagoga,
 3. Uczeń ma możliwość korzystania z zajęć wychowania życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową w ramach zgłaszanych przez uczniów lub rodziców potrzeb.

 

 • 108

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazujący, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wymaganie niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.
 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 4. Decyzję (pisemną) o zwolnieniu z zajęć z wychowania fizyczne o podejmuje Dyrektor

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych

zajęciach wydanej przez lekarza.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i drugiego języka

obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„zwolniony”.

 

 

 

 • 109

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne (okresowe) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych (okresowych) według określonej  skali oraz wystawieniu oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne (okresowe) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w Statucie Szkoły. Terminy te określa kalendarz danego roku szkolnego.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według określonej skali.
 1. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej nauczyciel musi brać pod uwagę oceny uzyskane w trakcie całego roku szkolnego, a nie tylko np. w drugim okresie. W związku z tym nie powinny występować duże rozbieżności między oceną śródroczną a końcoworoczną. Ta sama sytuacja dotyczy przedmiotów realizowanych przez kilka lat gdzie ocena z ostatniego roku nauczania przedmiotu jest oceną na świadectwie ukończenia szkoły.
 1. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni od zakończenia zajęć rocznych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 5. Przed okresowym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
  • w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych – na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
  • w przypadku przewidywanych innych ocen niż niedostateczne – na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przyjęcie informacji własnoręcznym podpisem.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, może wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający. Uczeń ma prawo do zweryfikowania swej oceny na egzaminie sprawdzającym jeśli spełnia warunki:
  • ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione,
  • pisał wszystkie prace pisemne z danego przedmiotu.
 7. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony przed klasyfikacyjnym śródrocznym (okresowym) lub końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 8. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: dyrektor, zastępca dyrektora lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator, n-l uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek.
 9. Nauczyciel, który wystawił sporną ocenę może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie n-la zatrudnionego w innej szkole (w przypadku braku drugiego n-la tego przedmiotu w danej placówce ) następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 10. Wychowawca egzaminowanego ucznia może brać udział dodatkowo w egzaminie w charakterze obserwatora.
 11. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, laboratoryjnych lub takich, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń). W takich przypadkach ma formę zadań praktycznych (np. wychowanie fizyczne, pracownia samochodowa, techniczna, elektryczna).
 12. Zagadnienia egzaminacyjne na egzamin sprawdzający przygotowuje nauczyciel tego przedmiotu, zgodnie z kryteriami na ocenę o jaką ubiega się zdający.
 13. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania egzaminacyjnego.
 14. Ustalona komisyjnie (większością głosów) ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.
 15. Ustalona przez n-la niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 110

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem pkt. 2., a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 2. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu według zasad określonych odrębnymi przepisami, na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub centrum kształcenia praktycznego, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych ustala:
 • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi w/w zajęcia,
 • w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez Dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi wymienione zajęcia.
 • Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 

 • 111

 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Stopień Skrót literowy Wartość liczbowa
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1

 

 1. Przy zapisywaniu ocen bieżących jak i klasyfikacyjnych śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyjątkiem ocen wpisywanych do arkuszy ocen. Oceny cząstkowe, bieżące są wpisywane do dziennika lekcyjnego w postaci wartości liczbowej (cyfrowo), natomiast oceny klasyfikacyjne śródroczne, końcoworoczne w pełnym brzmieniu, bez skrótów.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne, okresowe i końcoworoczne nie muszą być ustalone jako średnie arytmetyczne ocen bieżących.

 

 1. Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu i tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych. Tabela przedstawia minimalną liczbę ocen w zależności od ilości godzin przedmiotu tygodniowo.

 

Ilość godzin tygodniowo Minimalna liczba ocen
1 2
2 3
3 i więcej 4

 

 • 112
  1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych (ocen):

 

 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł pełną programową wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach,
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
 4. potrafi: organizować, praktykować, rekonstruować, uzasadniać, szacować, badać, integrować.

 

 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 3. potrafi: dowieść, przewidzieć, zanalizować, wykryć, ocenić, zaplanować,

 

 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
 2. właściwie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 3. potrafi: rozwiązać, skonstruować, zastosować, porównać, sklasyfikować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, określić, zaprojektować, wykreślić,

 

 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu,
 2. rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
 3. potrafi: streścić, wyjaśnić, zilustrować, rozróżnić.

 

 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,
 3. potrafi: nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć,

 

 

 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i realizowanym w szkole programie nauczania danego przedmiotu i w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania lub problemu o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 • Ustala się poziom osiągnięć na poszczególne oceny:
 • poniżej 30 % – niedostateczny
 • od 30 % do 50 % – dopuszczający
 • od 51 % do 65 % – dostateczny
 • od 66 % do 80 % – dobry
 • od 81 % do 95 % – bardzo dobry
 • od 96 % do 100 % – celujący

 

Powyższy poziom osiągnięć obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać z nim  uczniów na początku każdego roku szkolnego.

 

 • 113

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 114

 

 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 1. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń który przyszedł z innej szkoły, realizującej inny plan nauczania, co powoduje konieczność uzupełnienia różnic programowych, przeszedł do klasy o innej specjalności lub zawodzie albo nie otrzymał promocji i kontynuuje naukę w klasie o zmienionym planie nauczania.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Dodatkowy termin egzaminu. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zadania egzaminacyjne, zapoznając ucznia z zakresem materiału i wymaganiami na poszczególne oceny klasyfikacyjne. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego nie ma ograniczeń co do oceny końcowej egzaminu.

 

 1. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje w zespole kształcenia zawodowego lub u pracodawcy zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

 

 1. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej (nie dłuższych niż 45 min.), z wyjątkiem egzaminu z: zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, zajęć laboratoryjnych lub takich, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń). W takich przypadkach ma formę głównie zadań praktycznych (np. wychowanie fizyczne, pracownia samochodowa, techniczna, elektryczna, zajęcia informatyczne, itp.)

 

 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania egzaminacyjnego.

 

 1. Ustalona komisyjnie (większością głosów) ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

 • 115

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły oraz oceny klasyfikacyjne końcoworoczne są wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 115 pkt. 4.

 

 1. Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną. W przypadku olimpiady wiedzy technicznej ocena celująca dotyczy egzaminu z przygotowania zawodowego.

 

 1. Uczeń może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej za zgodą Rady Pedagogicznej po przeanalizowaniu możliwości edukacyjnych ucznia, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, jeżeli nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w & 114 pkt. 1. nie otrzymuje promocji, powtarza klasę w ramach możliwości wynikających z organizacji szkoły.

 

 1. Uczeń kończy szkołę:

 

 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę

 

.

 

 • 116

 

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy (również po klasie programowo najwyższej). Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy lub powtarzanie klasy uczeń składa przed klasyfikacyjnym końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów informatycznych, pracowni technicznej, samochodowej i elektrycznej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

 

 1. Zagadnienia egzaminacyjne na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na ocenę dopuszczającą.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu powiadamia się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 1. W razie braku nauczyciela spełniającego funkcję egzaminatora (np. z przyczyn losowych), Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Formularz protokołu egzaminu poprawkowego stanowi załącznik 6.C do niniejszego regulaminu.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

 1. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

 

 1. Zastrzeżenia dotyczące trybu wystawionej oceny w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ustalona ocena w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć (§ 116 pkt. 2-9). W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę w ramach możliwości wynikających z organizacji szkoły, z zastrzeżeniem § 115 pkt. 3.

 

 1. Uczeń lub rodzic mają prawo do wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania (egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający) bądź złożenia zastrzeżenia do trybu wystawienia oceny. W tym celu zainteresowany składa wniosek do Dyrektora szkoły. Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły, w sposób wskazany  ( w obecności nauczyciela egzaminatora lub nauczyciela  pokrewnego przedmiotu).

 

Rozdział 2

Ocenianie zachowania uczniów

 

 

 • 117

 

 1. Ocena z zachowania uczniów wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób. Ma pełnić przede wszystkim funkcję wychowawczą, ale również informacyjną dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), pracodawców, dla pracowników młodocianych.

 

 1. Zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią jest stale monitorowane i podlega ocenie.

 

 • 118

 

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny z zajęć edukacyjnych,
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
  • dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, sprawdzającego bądź klasyfikacyjnego.

 

 • 119

 

 1. Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • 120

 

 1. Ocena zachowania powinna wyrażać:

 

 • Stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych, tj.:

 

 1. sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,
 2. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce,
 3. rozwijanie zainteresowań, udział w tematycznych konkursach i olimpiadach,
 4. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
 6. poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkolnych.

 

 • Stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi, tj.:

 

 1. aktywna działalność w:

– samorządzie szkolnym,

– samorządzie klasowym,

– gazetce szkolnej,

– innych organizacjach działających na terenie szkoły,

 1. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę lub organizacje działające na jej terenie,
 2. podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym poprzez, np. pomoc uczniom słabszym w nauce, praca w charakterze wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych , instytucji użyteczności publicznej, itd.
 3. aktywne uczestnictwo w apelach, sesjach popularno – naukowych i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 4. reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w:

– imprezach o charakterze patriotyczno – narodowym,

– zawodach sportowych różnego szczebla,

– innych formach współzawodnictwa międzyszkolnego,

 1. inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz pracowni przedmiotowych szkoły placówek organizujących zajęcia praktyczne i praktyczną naukę zawodu oraz środowiska,
 2. dbałość o mienie szkoły, o własność ogólnonarodową, społeczną i indywidualną,
 3. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
 4. inicjowanie i współorganizowanie właściwych form spędzania wolnego czasu,
 5. aktywna działalność w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, klubach działających na rzecz dzieci i młodzieży,
 6. godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi.

 

 • Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, tj.:

 

 1. uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło,
 2. sposób bycia nie naruszający godności własnej i cudzej,
 3. dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,
 4. zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
 5. dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w zwalczaniu nałogów,
 6. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia.

 

 • 121

 

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

 

 • innych nauczycieli przedmiotów teoretycznych, którzy informują wychowawcę o osiągnięciach i wykroczeniach uczniów poprzez zapisy w dzienniku (w odpowiednim miejscu),
 • opiekuna praktyk (kierownika szkolenia praktycznego) po porozumieniu się z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne, praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe w przypadku organizowania wymienionych zajęć u pracodawcy,
 • opiekuna z Zakładu Kształcenia Zawodowego, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyczną naukę zawodu,
 • zespołu klasowego,
 • 122

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną (okresową) i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

 

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie
 • naganne

 

 1. Oceny zachowania wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu, bez skrótów.

 

 

 

 

 • 123

 

 1. Zgodnie z regulaminem oceniania o ustalonych ocenach zachowania wychowawca informuje uczniów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 • 124

 

 1. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń w czasie po ustaleniu oceny zachowania, a przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, rażąco naruszy punkty regulaminu oceniania zachowania i Statut Szkoły lub uzyska znaczące osiągnięcia, ocena może ulec zmianie, o czym wychowawca niezwłocznie poinformuje ucznia.
 1. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 • 125

 

 1. Przy ustalaniu ocen zachowania śródrocznych i końcowych wychowawca winien kierować się następującymi kryteriami:

 

 • ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji większości jej elementów i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, czyli:
 1. respektuje postanowienia Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów,
 2. stara się uzyskiwać dobre wyniki w nauce,
 3. reprezentuje szkołę w życiu pozaszkolnym, szczególnie na zewnątrz,
 4. bardzo sumienie wywiązuje się z powierzonych zadań,
 5. chętnie pomaga innym, zawsze można na niego liczyć,
 6. bierze czynny udział w życiu szkoły,
 7. wywiązuje się z dodatkowych zadań powierzonych mu przez wychowawcę i Samorząd Szkolny,
 8. wyróżnia się kulturą osobistą,
 9. nie opuścił w zasadzie żadnych godzin bez usprawiedliwienia.

 

 • ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów, czyli:
 1. respektuje postanowienia Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów,
 2. wywiązuje się z dodatkowych zadań powierzonych mu przez wychowawcę i Samorząd Szkolny,
 3. bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, przestrzega podstawowe zasady kultury,
 4. ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin (3 spóźnienia = 1 godzina nieobecna nieusprawiedliwiona)

 

 • ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych zarzutów, czyli:
  1. respektuje Statut i regulaminy szkoły,
  2. wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
  3. sporadycznie wyróżnia się w życiu klasy i szkoły,
  4. pomaga innym w miarę swoich możliwości,
  5. jego zachowanie i frekwencja nie budzą zastrzeżeń,
  6. opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin zajęć lekcyjnych,

 

 • ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym mniej istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty, czyli:
  1. nie przejawia większego zainteresowania życiem klasy i szkoły,
  2. czasami uchyla się od wykonywania obowiązków szkolnych,
  3. nie zawsze przestrzega postanowień Statutu i obowiązujących w szkole regulaminów,
  4. pewne zastrzeżenia budzi jego kultura osobista,
  5. ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym,
  6. opuścił do 40 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

 

 • ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który uchybia rażąco wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze nie zawsze odnoszą pożądany efekt, czyli:
  1. nie przejawia zainteresowania życiem klasy i szkoły,
  2. często nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły i innych obowiązujących w niej regulaminów,
  3. duże zastrzeżenia budzi jego kultura osobista,
  4. uchyla się od wykonywania obowiązków szkolnych,
  5. ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym,
  6. opuścił bez usprawiedliwienia do 80 godzin lekcyjnych,

 

 • ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który uchybia rażąco wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą większego skutku, czyli:
  1. systematycznie nie przestrzega Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych,
  2. jest arogancki w stosunku do nauczycieli i kolegów,
  3. wykazuje lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych,
  4. ulega nałogom,
  5. popada w konflikty z prawem,
  6. ma niekorzystny wpływ na kolegów,
  7. ma wiele negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym,
  8. opuścił powyżej 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

 • 126

 

 1. Ocena końcoworoczna może być podwyższona w stosunku do śródrocznej o jeden stopień w skali oceniania.

 

 • 127

 

 1. Uczeń, który w ciągu okresu podlegającemu ocenie nieznacznie przekroczył odpowiedni limit godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia, ale wykazał zdecydowaną poprawę lub z wyróżnieniem realizował niektóre elementy oceny, może mieć ocenę o stopień wyższą, niż wynikałoby to z przyjętych kryteriów.

 

 

 

 • 128

 

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w przypadku:
  • gdy został naruszony tryb ustalania oceny,
  • jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) ocena jest zaniżona, bo zachodzą jakieś nadzwyczajne okoliczności mające wpływ np. na frekwencję ucznia bądź jego zachowanie.

 

 • 129

 

 1. Pisemny wniosek o zmianę ustalonej oceny zachowania z podaniem uzasadnienia uczeń składa do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora Szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady.

 

 • 130

 

 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej po rozpatrzeniu prośby ucznia wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu ustalonej oceny.

 

 • 131

 

 1. Ocena zachowania ustalona w tym trybie przez wychowawcę jest ostateczna.

 


Dział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 132

 

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
 3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły i używa właściwej pieczęci.
 4. Dopuszcza się zmianę nazwy Zespołu, kierunków i profilów kształcenia (w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego).

 

 • 133

 

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

 • 134

 

 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 • 135

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 


SPIS TREŚCI

 

 

 1. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Rozdział 1. Przepisy definiujące                                                                                                 2

1.2. Rozdział 2. Nazwa Zespołu i inne informacje                                                                           2

1.3. Rozdział 3. Cele i zadania Zespołu                                                                                            4

 1. Dział II ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

2.1. Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe                                                                                      7

2.2. Rozdział 2. Dyrektor zespołu                                                                                                      8

2.3. Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze                                                                11

2.4. Rozdział 4. Rada Pedagogiczna                                                                                               11

2.5. Rozdział 5. Rada Rodziców                                                                                                       13

2.6. Rozdział 6. Samorząd Uczniowski                                                                                            16

 

3.Dział III.            ORGANIZACJA ZESPOŁU

3.1. Rozdział 1. Planowanie działalności zespołu                                                                         19

3.2. Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności dydaktyczno- wychowawczej     21

3.3. Rozdział 3. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki                        22

3.4. Rozdział 4. Biblioteka szkolna                                                                                                  23

 

 1. Dział IV NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY

4.1. Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe                                                                                    24

4.2. Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli- przepisy ogólne                                                       24

4.3. Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy                                                                  26

4.4. Rozdział 4. Pedagog szkolny                                                                                                   27

 

 1. Dział V UCZNIOWIE

5.1. Rozdział 1. Zasady rekrutacji uczniów                                                                                    29

5.2. Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia                                                                                      29

5.3. Rozdział 3. Nagrody i kary                                                                                                        32

5.4. Rozdział 4. Procedury postępowania w przypadku niewłaściwych

zachowań i zagrożenia   uczniów                                                                    33

5.5. Rozdział 5. Naprawianie szkód materialnych                                                                         38

 

 1. Dział VI Wewnątrzszkolny System oceniania w szkołach dla młodzieży

6.1. Rozdział 1. Ocenianie zajęć edukacyjnych w szkołach dla młodzieży                                39

6.2. Rozdział 2. Oceniania zachowania uczniów                                                                           51

 

 

 1. DZIAŁ VII Postanowienia końcowe 57

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz